logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมประจำปีองค์การเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ (IAIR) ณ เมืองเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย

22/9/2566
   วันที่ 18 - 21 กันยายน 2566 นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี มอบหมายให้นายชิตชัย สุทธิภูล ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 4 และนางสาวพัชรวลัย ตัณฑประศาสน์ นิติกรชำนาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดี เข้าร่วมการประชุมประจำปีองค์การเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ด้านล้มละลายระหว่างประเทศ (IAIR) ในฐานะผู้แทนสมาชิก ณ เมืองเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย ภายใต้หัวข้อการประชุม “การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยระบบดิจิทัล/การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระบวนการล้มละลาย” (Digitalization/IT Developments in the Insolvency World) โดยมีวาระการประชุมรวม 11 วาระ เช่น ก้าวต่อไปในกระบวนการล้มละลายของสาธารณรัฐเซอร์เบีย การขับเคลื่อนกฎหมายร่วมสมัยผ่านข้อมูลและการปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้/การบังคับคดีล้มละลายของสกุลเงินดิจิทัลในสิงคโปร์ และกระบวนการล้มละลายของเงินสกุลดิจิทัลในสหรัฐอเมริกาและสิ่งที่เกี่ยวข้อง การประชุมครั้งนี้ ผู้แทนกรมบังคับคดีได้รายงานพัฒนาการการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ของประเทศไทยทั้งด้านการเสนอแก้ไขกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) และด้านกระบวนการทำงานโดยระบบดิจิทัล (Digitalization) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน และเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการแก่เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการบูรณการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกองค์การเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารโลก และกองทุนเงินสำรองระหว่างประเทศได้รายงานผลการดำเนินการ ความท้าทาย และความคาดหวังจากการประชุมในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยระบบดิจิทัล การใช้ปัญญาประดิษฐ์ ความรับผิดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ การบริหารจัดการเพื่อสร้างความเป็นธรรม การร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานล้มละลายและสำนักงานศาล แนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ในคดีล้มละลาย และการศึกษากระบวนการทำงานของประเทศสมาชิก