logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

กรมบังคับคดีเผยสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง 9.20

19/9/2566
    วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร.กัญญ์ฐิตา ศรีภา และคณะผู้วิจัย บริษัท พีเอเอส คอนซัลแทนท์ แอนด์ รีเซิร์ช จำกัด แถลงผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลจากการสำรวจพบว่า ค่าเฉลี่ย 9.20 คะแนน เชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีในภาพรวม ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีค่าเฉลี่ย 9.11 คะแนน นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี แถลงว่า กรมบังคับคดีมีภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีภายหลังคำพิพากษาเป็นกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง โดยดำเนินการตามขั้นตอนและตามกฎหมายให้ความเป็นธรรม โปร่งใส และอำนวยความสะดวกแก่คู่ความทุกฝ่ายในคดี รวมถึงประชาชนผู้รับบริการตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมบังคับคดี ดังนั้น การสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริหารที่มีต่อกรมบังคับคดีในทุกกระบวนการโดยให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้การสำรวจมีความเป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับมีความเป็นกลาง และปราศจากอคติ ซึ่งผลการสำรวจพบว่า ผลจากการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 9.20 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวม 9.36 การรับรู้บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดีที่ส่งผลดีหรือเป็นประโยชน์ในหัวข้อ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เปิดโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 8.20 และการดำเนินงานที่เป็นจุดเด่นของกรมบังคับคดี อาทิเช่น กรมบังคับคดีมีนโยบายชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และมีการยึดหลักกฎหมาย ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และจิตบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ กรมบังคับคดีจะได้สำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดีอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป