27 กันยายน 2566 ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย

27 กันยายน 2566 ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย

นางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดีโฆษกกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ตามที่กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบมจ. สินมั่นคงประกันภัย วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) จึงขอเน้นย้ำถึงสิทธิของเจ้าหนี้ในการเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ และการลงมติในแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย และการดำเนินการในการประชุมเจ้าหนี้ ดังนี้ ​ สิทธิของเจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้แล้วในการประชุมเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ผ่าน Link สำหรับลงทะเบียน ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งไปพร้อมประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ ภายใน วันที่ 23 กันยายน 2566 เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะได้รับแจ้ง Link สำหรับเข้าประชุม ซึ่งเจ้าหนี้สามารถคลิก Link ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ​ หากเจ้าหนี้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะลงมติล่วงหน้า เจ้าหนี้สามารถยื่นคำร้องขอลงมติล่วงหน้าได้ภายในวันที่ 20 กันยายน 2566 ทั้งนี้สามารถพิมพ์แบบคำร้องได้ตาม QR Code ที่ปรากฏในประกาศ นัดประชุมเจ้าหนี้ หรือขอแบบคำขอลงมติล่วงหน้าได้ที่ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ หรือ บ.สินมั่นคงประกันภัยทั่วประเทศ และส่งคำร้องขอลงมติล่วงหน้าไปถึง กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ตู้ปณ 14 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร 10215 หรือ ทาง e mail : prevote-smk@led.mail.go.th ​ การดำเนินการในการประชุมเจ้าหนี้ ในวันที่ 27 กันยายน 2566 การประชุมเจ้าหนี้วันที่ 27 กันยาน 2566 จะเริ่มเวลา 09.30 น. โดยจะมีการชี้แจงแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย โดยผู้ทำแผน และเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมประชุม สามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับแผน จากนั้น จะให้เจ้าหนี้ลงมติผ่านทางระบบลงมติ ซึ่งสามารถประมวลผลและแจ้งมติให้ที่ประชุมทราบในวันดังกล่าว โดยจะนำมติของเจ้าหนี้ได้ยื่นคำร้องขอลงมติล่วงหน้าที่ส่งมาทางไปรษณีย์ และทางอีเมล prevote-smk@led.mail.go.th มานับรวมกับมติของเจ้าหนี้ที่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรายงานผลการประชุมเจ้าหนี้ให้ศาลล้มละลายกลางทราบ ​ กรณีที่ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับแผนและศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน ผู้บริหารแผน จะชำระหนี้ตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ และเจ้าหนี้ทุกรายที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือศาลมีคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ จะได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติ หรือไม่ก็ตาม ​ สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้หมายเลขโทรศัพท์ 0 2142 5201-13 หรือสายด่วนกรมบังคับ1111 กด 79 หรือ call center โทร. 0 2378 7300 (30 คู่สาย) หรือ xn--www-illyc2a4gtjmb2a3d.led.go.th Pop – up “คดีฟื้นฟูกิจการบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)”

อัลบั้มรูปภาพ