กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4 วันที่ 3

กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4 วันที่ 3

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4 วันที่ 3 โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมอบรม จำนวน 78 คน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก ผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้จะได้รับความรู้ในหัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล" โดยมีนายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวอรนุช เกิดผล ผู้อำนวยการกลุ่มอัตรากำลังและระบบงาน นายปุณยวัจน์ ประตังทะสา ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัย และส่งเสริมคุณธรรม นางวรรณวิมล วงค์อริยพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวปุญญพัฒน์ ประทุมมา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนายปราชญ์ณา บุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของกรมบังคับคดีได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงข้อบังคับระเบียบ หลักเกณฑ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล รวมถึงมีความเข้าใจการจัดทำแผนงาน / โครงการ งบประมาณ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลได้ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยงาน และมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ สามารถ รายงานผลดำเนินงานตามดัชนีวัดความสำเร็จของการจัดโครงการ และให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดการเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันส่งผลต่อการเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมบังคับคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัลบั้มรูปภาพ