logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

กรมบังคับคดีประชุมซักซ้อมความเข้าใจการรายงานสถิติระยะเวลาของการดำเนินงานในภารกิจการบังคับคดี

26/8/2566
   วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการรายงานสถิติระยะเวลาของการดำเนินงานในภารกิจการบังคับคดี โดยมีนางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) การประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจวิธีการจัดเก็บข้อมูลสถิติระยะเวลาของการดำเนินงานด้านการบังคับคดีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 โดยมีนางบุษกร อักษรพาลี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 เป็นผู้ชี้แจงรูปแบบวิธีการและแนวทางการจัดเก็บสถิติของการบังคับคดีแพ่ง และนายปิยชาต สงวนหงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 2 เป็นผู้ชี้แจงรูปแบบและแนวทางการจัดเก็บสถิติของการบังคับคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการปรับปรุงระบบงานเพื่อมารองรับการรายงานและจัดเก็บสถิติดังกล่าวต่อไป