logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

กรมบังคับคดีลงพื้นที่จัดโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25/8/2566
    วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวทัศนาวลัย กุสุโมทย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี มอบหมายให้นางสาวณัฐธยาน์ ฉิมมะณี นิติกรชำนาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดี และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ลงพื้นที่จัดโครงการ วิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้บรรยายให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน กฎหมายด้านการบังคับคดี ภารกิจกรมบังคับคดี และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ตลอดจน การจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและยาเสพติด รวมถึงเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างพลานามัยและปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กในวัยเรียนให้เป็น “คนดี” ควบคู่กับการเป็น “คนเก่ง” ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในการป้องกันตนเองจากภัยต่าง ๆ เพื่อมิให้ตนเองตกเป็นเหยื่อหรือต้องตกเป็นผู้กระทำผิดสามารถดำรงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุข