logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

กรมบังคับคดี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4 วันที่ 2

25/8/2566
   วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4 วันที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมอบรม จำนวน 78 คน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก และผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้จะได้รับความรู้ในหัวข้อ "กระบวนการจัดทำงบประมาณ" โดยนายวิสูตร ปรีชาธรรมรัช ผู้อำนวยการส่วนประเมินผล 6 สำนักงบประมาณ และหัวข้อ “การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ” โดยนางสาวญาณินท์ สิงห์คู่ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ และนางสาวอรวิภา เพ็ชรแก้ว นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ สำนักงบประมาณ เพื่อให้บุคลากรของกรมบังคับคดีได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงข้อบังคับระเบียบ หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงมีความเข้าใจการจัดทำแผนงาน / โครงการ งบประมาณ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยงาน และมีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ สามารถรายงานผลดำเนินงานตามดัชนีวัดความสำเร็จของการจัดโครงการ และให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดการเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันส่งผลต่อการเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของกรมบังคับคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ