กรมบังคับคดีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี นางมยุรา สนส่ง เลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เข้าร่วมจำนวน 150 คน ณ วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด เน้นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมุ่งเน้นให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดทั้งเครือข่ายได้มีจิตสาธารณะ เสียสละ รักสามัคคี และเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

อัลบั้มรูปภาพ