home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
กรมบังคับคดีร่วมอภิปรายและนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับ “สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) กับการบังคับคดี”
 

( เอกสารประกอบการบรรยาย ) <<< click here...

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้ร่วมอภิปรายและนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลกับการบังคับคดี ในการประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อที่ 3 : หลักประกันความยุติธรรมด้านเครื่องมือระบบดิจิทัลเพื่อความยุติธรรมที่ยั่งยืน การประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 ณ ห้อง World Ballroom ABC ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
          นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีกล่าวขอบคุณสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศที่ได้กำหนดหัวข้อนี้ในการประชุมเชิงปฎิบัติการเพราะเป็นเรื่องสำคัญและมีความท้าทายกับการทำหน้าที่ของ เจ้าพนักงานบังคับคดี และถือว่า เป็นเวทีแรกในประเทศไทยที่มีการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันในเรื่องนี้ ภายใต้โลกของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและพัฒนาการของเทคโนโลยีและดิจิทัลในกรอบยุคดิจิทัล หัวข้อเรื่องนี้มีความสำคัญและเจ้าพนักงานบังคับคดีมีความจำเป็นต้องคิดไปข้างหน้า ทำงานเชิงรุก และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามที่พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดและเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคองเกรสนานาชาติ ครั้งที่ 23 นี้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีได้นำเสนอ 4 ประเด็นหลักคือ (1) ความหมายของสกุลเงินดิจิทัลและประเภทของสกุลเงินดิจิทัล (2) สามารถบังคับคดีสกุลเงินดิจิทัลได้หรือไม่ (3) หากบังคับคดีได้ จะดำเนินการอย่างไร และ (4) ความจำเป็นในการศึกษาวิจัยเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
          1. ความหมายของสกุลเงินดิจิทัลและประเภทของเงินดิจิทัล (Digital Currency/Cryptocurrency) ตามหลักสากล ความหมายของเงินตรา ต้องมีองค์ประกอบครบ 3 ประการ คือ สามารถเป็นหน่วยวัดได้ (unit of account) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (medium of exchange) และเก็บรักษามูลค่าได้ (store of value) เงินดิจิทัลหรือ Cryptocurrency เป็นสกุลเงินในรูปแบบใหม่ (virtual money) สร้างขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีรูปร่าง และไม่สามารถจับต้องได้ ณ เวลานี้ มีเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin Ethereum Ripple Dash เป็นต้นดังนั้น จำเป็นต้องพิจารณาว่า สุกลเงินดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับเงินตราหรือไม่ (tradable/exchangeable)? และจะกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร? สำหรับประเทศไทย สกุลเงินดิจิทัลหรือหน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถือเป็นเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไทย ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 8/2557 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557 ดังนั้น สกุลเงินดิจิทัลจึงไม่เป็นเงินตรา อย่างไรก็ตาม ประชาชนมีการซื้อขายและลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลนี้ และมีการระดมทุน (ICO) สกุลเงินดิจิทัล cryptocurrency ด้วย ซึ่งขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำกับดูแลอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดเก็บภาษีอากรด้วย
          2. สามารถบังคับคดี (ยึด/อายัด) สกุลเงินดิจิทัลได้หรือไม่? ประเด็นนี้ถือว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี (Judicial Officer) กล่าวคือ หากโจทก์ตามคำพิพากษาแจ้งว่า จากการสืบทรัพย์ของจำเลย (ลูกหนี้) พบว่าจำเลย (ลูกหนี้) มีสินทรัพย์ดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือมีการลงทุนใน cryptocurrency และขอให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการบังคับคดีอย่างไร ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่มีความจำเป็นและความท้าทายในการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการ
          3. หากบังคับคดีได้ จะดำเนินการอย่างไร? ประเด็นนี้เป็นประเด็นต่อเนื่องจากประเด็นที่ 2 ว่า หากบังคับคดีได้ จะดำเนินการบังคับคดีอย่างไร? กล่าวคือ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำการบังคับคดีโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินใด สำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นหน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จะกำหนดให้จำเลย (ลูกหนี้) ส่งมอบรหัสผ่าน (password) หรือกุญแจของบัญชี (E-Wallet) หรือส่งมอบสิ่งใด? และหากมีการบังคับคดีได้ จะมีคำถามต่อมาว่า เมื่อจะทำการขายทอดตลาดเงินดิจิทัลดังกล่าว จะประเมินมูลค่าของเงินดิจิทัลอย่างไร เนื่องจาก โดยสภาพมูลค่าของ เงินดิจิทัลมีความผันแปรสูงมากและสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา
          4. ความจำเป็นในการศึกษาวิจัยเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน กรมบังคับคดีได้พัฒนาระบบการทำงานโดยนำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อพัฒนาเจ้าพนักงานบังคับคดีและกรมบังคับคดี เป็น LED 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อพัฒนา Thailand 4.0 ในเรื่องสกุลเงินดิจิทัลกับการบังคับคดี กรมบังคับคดีได้เตรียมความพร้อมรองรับ โดยได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิจัยและกำหนดโครงการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินการต่อไป ดังนั้น เวทีการประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ที่กรมบังคับคดีได้มีโอกาสนำเสนอความเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ระหว่างเจ้าพนักงานบังคับคดีจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ถือเป็นการจุดประกายความคิดและเป็นก้าวแรกที่สำคัญสำหรับการพัฒนาในเรื่องนี้ต่อไป
 
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  817สถิติผู้เข้าชมรายวัน  817สถิติผู้เข้าชมรายวัน  817   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,668สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,668สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,668สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,668สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,668สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,668สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,668
Copyright By Legal Execution Department