กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

การยื่นคำขอรับชำระหนี้คดีฟื้นฟูกิจการ

1. กระบวนการคดีฟื้นฟูกิจการภายหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน
2. การขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ (File1) (File2)
   2.1 วิธีการคำนวณดอกเบี้ย
   2.2 คำอธิบายประกอบการยื่นคำขอรับชำระหนี้
   2.3 วิธีการกรอกแบบคำขอรับชำระหนี้
3. การยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์
4. สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ
5. คลิปประชาสัมพันธ์วิธีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (video)
6. คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
7. แผนผังกระบวนการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์
hotline