กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
LED : The International Association of Insolvency Regulators: IAIR

  หน้าหลักกองวิชาการ  ข้อกฏหมายน่าสนใจ  งานด้านต่างประเทศ

    
 
การประชุมสามัญประจำปีของ The International Association of Insolvency Regulators: IAIR


      กรมบังคับคดีได้เข้าเป็นสมาชิกของ IAIR ซึ่งถือเป็นองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพในคดีล้มละลายระหว่างประเทศและได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ีเพื่อหาแนวทางร่วมกันในด้านกฎหมายล้มละลายเป็นประจำทุกปี      การประชุมส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งมีการบรรยายและระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปรับปรุงกฎหมายล้มละลาย อีกทั้งมีหัวข้อในการประชุมสัมมนาครอบคลุมไปถึงพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีของหน่วยงานธุรกิจ ที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว และการปรับตัวขององค์กรต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น กรมบังคับคดีโดยคณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง อาทิ

1. การประชุมสามัญประจำปี 2002 ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2545 ณ กรุงปักกิ่ง
2. การประชุมสามัญประจำปี 2003 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2546 ณ ประเทศสิงคโปร์
3. การประชุมสามัญประจำปี 2004 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2547 ณ ประเทศอินเดีย
และจะได้ร่วมในการประชุมครั้งล่าสุดระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2548 ณ นครเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

ย้อนกลับ
 
hotline