เอกสารประกอบคำให้การสอบสวนในคดีล้มละลาย

*** หมายเหตุ ***

หากแบบฟอร์มใดเกิน 1 หน้ากระดาษ ให้จัดให้เป็น 1หน้ากระดาษ A4
หากแบบฟอร์มใดมีมากกว่า 1 หน้ากระดาษ ให้สั่งพิมพ์ในลักษณะหน้า/หลัง ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มที่ 6 และ 7
หากแบบฟอร์มใด ท่านกรอกข้อมูลได้ไม่เพียงพอ ให้ท่านกรอกใส่กระดาษเปล่ามา โดยให้ใช้กระดาษที่เท่ากัน
ห้าม มิให้มีการแก้ไขข้อความใด ๆ ลงไปในแบบฟอร์ม ให้ใช้ตามที่ได้กำหนดให้ไว้เท่านั้น