ดัชนีรวม ดัชนีแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
มาตรา ข้อมูลข่าวสาร สถานที่จัดเก็บ
มาตรา 7
หน่วยงานรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการดังต่อไปนี้ลงในราชกิจจานุเบกษา
 1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
 2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
 3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ
 4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 5. ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรมการกำหนด
สถานที่จัดเก็บ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 2
มาตรา 9
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
 1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
 2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
 3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
 4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
 6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน กับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
 7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
 8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
  1. แนวปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (การใช้สำเนา e-GP) ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน เข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ลงวันที่ 30 เมษายน 2563)
  2. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)
  3. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แพ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560)
  4. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560)
  5. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ลงวันที่ 18 มกราคม 2560)
  6. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ลงวันที่ 27 มกราคม 2559)
  7. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ลงวันที่ 16 มกราคม 2558)
  8. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้มและสุขภาพ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แพ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2553)
สถานที่จัดเก็บ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 2

ดัชนีรวม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
ลำดับที่ รหัสแฟ้มข้อมูล แฟ้มที่ ชั้นที่จัดเก็บ รายละเอียดการจัดเก็บ หมายเหตุ
1 701 1 ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
2 702 2 ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
3 703 3 ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - สถานที่ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อราชการกับกรมบังคับคดี
4 704 5 ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - ข้อมูลที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ข้อมูลเก่า)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ลำดับที่ รหัสแฟ้มข้อมูล แฟ้มที่ ชั้นที่จัดเก็บ รายละเอียดการจัดเก็บ หมายเหตุ
5 901 9(1) 1 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - ผลการพิจารณาที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน (ประจำเดือน)
 - ผลผู้ชนะการเสนอราคา
6 902 9(2) 2 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - นโยบาย/การตีความ
7 903 9(3) 3 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่าย
8 904 9(4) 4 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-8  - คำสั่งคดีแพ่ง
9 904 9(4)/1 5 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-3  - คำสั่งคดีล้มละลาย
10 904 9(4)/2 6 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - ระเบียบกรมบังคับคดี
11 905 9(5) 8 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง ตามมาตรา 7 วรรค 2 (ไม่มีข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง)
12 906 9(6) 9 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - สัญญาสัมปทาน
13 907 9(7) 1 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงฯ และมติที่ประชุม
14 907 9(7)/1 2 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
15 908 9(8) 3 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-6  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2555
16 908 9(8)/1 4 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-6  - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2555
17 908 9(8)/2 5 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-8  - ประกาศสอบ/ประกวดราคา
18 908 9(8)/3 6 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
19 908 9(8)/4 7 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
20 908 9(8)/4-1 8 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
21 908 9(8)/4-2 9 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-4  - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
22 908 9(8)/5 10 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ
23 908 9(8)/6 11 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - ที่สาธารณะประโยชน์
24 908 9(8)/7 12 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
25 908 9(8)/7 13 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 23
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11
26 11(1) 1 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - แบบฟอร์มและคำร้องต่างๆ
27 11(2) 2 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
28 11(3) 3 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (ประจำเดือน)
29 11(4) 4 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - แบบคำร้อง/ทะเบียนผุ้ขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
30 11(5) 5 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - ข้อมูลเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
31 1 1 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-2  - การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
32 2 2 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
33 3 3 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-5  - การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
34 4 4 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 23
35 23 (1) 1 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ดัชนีแฟ้ม
- มาตรา 7
ลำดับที่ รหัสแฟ้มข้อมูล แฟ้มที่ ชั้นที่จัดเก็บ รายละเอียดการจัดเก็บ หมายเหตุ
1 701 1 ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
2 702 2 ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
3 703 3 ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - สถานที่ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อราชการกับกรมบังคับคดี
4 704 5 ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ฯลฯ

- มาตรา 9
ลำดับที่ รหัสแฟ้มข้อมูล แฟ้มที่ ชั้นที่จัดเก็บ รายละเอียดการจัดเก็บ หมายเหตุ
1 901 9(1) 1 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - ผลการพิจารณาที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน (ประจำเดือน)
 - ผลผู้ชนะการเสนอราคา
2 902 9(2) 2 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - นโยบาย/การตีความ
3 903 9(3) 3 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่าย
4 904 9(4) 4 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-8  - คำสั่งคดีแพ่ง
5 904 9(4)/1 5 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-3  - คำสั่งคดีล้มละลาย
6 904 9(4)/2 6 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - ระเบียบกรมบังคับคดี
7 905 9(5) 8 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง ตามมาตรา 7 วรรค 2 (ไม่มีข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง)
8 906 9(6) 9 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - สัญญาสัมปทาน
9 907 9(7) 1 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงฯ และมติที่ประชุม
10 907 9(7)/1 2 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
11 908 9(8) 3 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-6  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2555
12 908 9(8)/1 4 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-6  - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2555
13 908 9(8)/2 5 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-8  - ประกาศสอบ/ประกวดราคา
14 908 9(8)/3 6 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
15 908 9(8)/4 7 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
16 908 9(8)/4-1 8 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
17 908 9(8)/4-2 9 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-4  - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
18 908 9(8)/5 10 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ
19 908 9(8)/6 11 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - ที่สาธารณะประโยชน์
20 908 9(8)/7 12 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
21 908 9(8)/7 13 ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 23

- มาตรา 11
ลำดับที่ รหัสแฟ้มข้อมูล แฟ้มที่ ชั้นที่จัดเก็บ รายละเอียดการจัดเก็บ หมายเหตุ
22 11(1) 1 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - แบบฟอร์มและคำร้องต่างๆ
23 11(2) 2 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
24 11(3) 3 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (ประจำเดือน)
25 11(4) 4 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - แบบคำร้อง/ทะเบียนผุ้ขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
26 11(5) 5 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - ข้อมูลเกี่ยวกับกรมบังคับคดี
27 1 1 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-2  - การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
28 2 2 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
29 3 3 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-5  - การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
30 4 4 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1  - การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

    - มาตรา 23
ลำดับที่ รหัสแฟ้มข้อมูล แฟ้มที่ ชั้นที่จัดเก็บ รายละเอียดการจัดเก็บ หมายเหตุ
31 23 (1) 1 ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 - ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล