ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ7/2567 ระหว่าง บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้/ผู้ร้องขอ

ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ7/2567 ระหว่าง บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้/ผู้ร้องขอ โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน เจ้าหนี้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมต้องยื่นคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน (ฟ.19) ผ่านทาง คลิก../หรือตามแบบพิมพ์
ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 นาฬิกา
ทั้งนี้ การยื่นหรือไม่ยื่นคำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน (ฟ.19) ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ หากต่อมาศาลมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนแล้ว เจ้าหนี้ทุกรายไม่ว่าจะได้ยื่น ฟ.19 ไว้หรือไม่ จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย จึงจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
โทร : 0 2142 5201 – 13, 17 – 25