พิธีปฏิบัติ เรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

  1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กับ กรมบังคับคดี (เพิ่มเติม) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564
  2. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563