บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาบุคคลล้มละลาย

 1. กรมบังคับคดี กับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 2. กรมสรรพากร กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
 3. สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561
 4. กรมบังคับคดี และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
 5. กรมบังคับคดี และ กองทัพเรือ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 6. กรมบังคับคดี และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 7. กรมบังคับคดี กับ สำนักงานศาลปกครอง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558
 8. บบส.สุขุมวิท จำกัด กับ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558
 9. กรมบัญชีกลาง และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 10. ธนาคารกรุงศรีอยูธยาฯ และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
 11. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
 12. ธนาคารออมสิน และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554
 13. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
 14. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554
 15. บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554
 16. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554
 17. บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554
 18. บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 19. บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554
 20. บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 21. สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำกัด และ กรมบังคับคดี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554