บันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี

 1. กรมบังคับคดี และ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565
 2. กรมบังคับคดี และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 3. กรมบังคับคดี และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
 4. กรมบังคับคดี และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557