บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

 1. ระหว่าง กรมบังคับคดี และ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560
 2. ระหว่าง ศาลแพ่งธนบุรี และ กรมบังคับคดี
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560
 3. ระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 4. ระหว่าง กรมบังคับคดี และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555
 5. ระหว่าง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555