บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ