สายตรงผู้บริหารกรมบังคับคดี

   กรมบังคับคดีได้ทำการเปิดบริการช่องทางใหม่ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวกได้รับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีอย่างไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งถึงท่านผู้บริหารระดับสูงกรมบังคับคดีได้โดยตรง และขอความกรุณาโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริงเพื่อจะได้ใช้ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อร้องเรียนที่แจ้ง เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านสอบถามหรือร้องเรียนมามีผลกระทบกับหน่วยงานหรือบุคลากรของกรมบังคับคดีโดยตรง หากทางกรมบังคับคดีไม่สามารถติดต่อกลับได้ ข้อร้องเรียนนั้นๆ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
นายเสกสรร สุขแสง
นายเสกสรร สุขแสง
อธิบดีกรมบังคับคดี
seaksan.so@led.mail.go.th
0-2881-4801
0-2881-4999  ต่อ 8101
นางสุกัญญา บุษยนาวิน
นางสุกัญญา บุษยนาวิน
รองอธิบดี
sukanya.b@led.mail.go.th
0-2881-4805
0-2881-4999 ต่อ 8201
นางเพ็ญรวี มาแสง
นางเพ็ญรวี มาแสง
รองอธิบดี
penrawee.m@led.mail.go.th
0-2881-4806
0-2881-4999  ต่อ 8401
- ว่าง -
- ว่าง -
รองอธิบดี
.
0-2881-4802
0-2881-4999  ต่อ 8301
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย
เลขานุการกรม
komnon.j@led.mail.go.th
0-2881-4817, 0-2435-7399
0-2881-4999  ต่อ 1100, 1101