home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
คำถาม - คำตอบ : โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง
 
icon เรื่องอายัด ในกรณีที่อายัดเงินเดือนลูกหนี้ไว้แล้ว แล้วลูกหนี้ลาออกจากที่ทำงานเดิม ไปทำงานที่บริษัทใหม่ แล้วไปอายัดเงินเดือนที่บริษัทใหม่ต่อหลังจากกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับแล้วได้หรือไม่ (กรณีเงินเดือนลูกหนี้ 15,000)
   ตอบ  เมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษา ได้ลาออกจากที่ทำงานเดิม และไปทำงานที่ใหม่ เมื่อเจ้าหนี้ตาม คำพิพากษา ได้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินเดือนไปยังที่ทำงานใหม่ ภายหลังที่กฎหมายใหม่ ใช้บังคับ เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ตามมาตรา 302 (3) 2

icon ตามมาตรา 324 (1) กรณีผู้รับจำนองไม่สามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลก่อนเอาทรัพย์ออกมาขายทอดตลาดได้ จะต้องยื่นอย่างไร (ในกรณีที่มีการขายทอดตลาดไปแล้ว) ใช้มาตราไหนในการยื่นคำร้อง
   ตอบ  ในกรณีที่ผู้รับจำนองไม่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลก่อนเอาทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาด ตามมาตรา 324 (1) ผู้รับจำนองอาจยื่นคำร้องขอต่อศาลได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันขาย หรือ จำหน่ายทรัพย์สินนั้น ขอให้มีสิทธิได้รับชำระหนี้จากเงิน ที่ได้จากการขาย หรือ จำหน่าย ก่อนเจ้าหนี้อื่นได้ ตามมาตรา 324 (4)

icon กรณีที่ทรัพย์ยึดก่อนวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ แต่ยังไม่ได้ขออนุญาตให้ศาลขายแล้ว เลยระยะเวลา 60 วันแล้ว นำทรัพย์ออกขายได้เลยหรือไม
   ตอบ  เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ถ้าไม่มีเหตุงดการบังคับคดีตามกฎหมาย เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถดำเนินการขายทอดตลาดได้ โดยไม่ต้องรายงานศาลขออนุญาตขาย ทอดตลาด อีกต่อไป เพียงแต่กำหนดวัน และ เวลา ขายทอดตลาด จะต้องไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่ วันยึดทรัพย์สินนั้น ตามมาตรา 331 วรรคสอง และ วรรคสาม

icon ประกาศขายทอดตลาดที่ออกก่อนวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับยังคัดค้านราคาได้ หรือไม
   ตอบ  ประกาศขายทอดตลาดซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดแล้ว ก่อนวันที่ 5 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ดูวันที่ลงท้ายประกาศ) เจ้าพนักงานบังคับคดีจะ ดำเนินการขายทอดตลาดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในประกาศขายทอดตลาด ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น (มาตรา 21) ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียยังคงมีสิทธิคัดค้านราคาได้ ตาม มาตรา 309 ทวิ (เดิม)

icon การส่งประกาศขายให้ผู้มีส่วนได้เสีย ถ้าส่งโดยวิธีปิดประกาศ จะถือว่าวันที่ปิดประกาศมีผลเลยหรือไม่ (เหมือนกรณีการแจ้งการยึด)เช่น ขายวันที่ 10 ส่งประกาศโดยวิธีปิดประกาศวันที่ 9 จะถือว่าวันที่ 10 ขายทอดตลาดชอบหรือไม่ครับ
   ตอบ  การส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ถ้าไม่สามารถส่งได้ โดยวิธีธรรมดา ตามมาตรา 280 วรรคหนึ่ง และ วรรคสอง เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจสั่งให้ส่งโดยวิธีปิดประกาศ ณ ภูมิลำเนา หรือ สำนักทำการงานบุคคลผู้มีชื่อระบุไว้ในเอกสาร ได้ แต่ทั้งนี้ การส่งประกาศขายจะมีผล ใช้ได้ ต่อเมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลา 15 วัน นับแต่วันปิดประกาศ ตามมาตรา 280 วรรคสาม

icon การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนวิธีการขายของเจ้าพนักงานบังคับคดี รวมถึงการแถลงวิธีการ ขายทอดตลาด “จากติดจำนอง” เป็น “ปลอดการจำนอง” ด้วยหรือไม่
   ตอบ  การร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี เปลี่ยนวิธีการขาย จากขาย โดยจำนองติดไป เป็น ขายโดยปลอด การจำนอง มิใช่เป็นการร้องขอ หรือ คัดค้าน คำสั่งขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายรวม หรือ แยกขาย ทรัพย์สิน หรือ ขอให้ขายทรัพย์สินนั้นตามลำดับตามที่กฎหมาย มาตรา 333 กำหนดไว้แต่อย่างใด

icon กรณีที่มีเหตุให้ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อศาลต้องยื่นภายในกี่วัน
   ตอบ  การยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอน หรือ แก้ไข กระบวนวิธีการบังคับคดีที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ได้ดำเนินการบกพร่อง ผิดพลาด หรือ ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำ พิพากษา หรือ บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย อาจยื่นคำร้องต่อศาลได้ก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลง แต่ ต้องไม่ช้ากว่า 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี ตามมาตรา 295 วรรคสาม

icon กำหนดระยะเวลาร้องขัดทรัพย์ ตาม ม.323 สามารถยื่นคำร้องได้เมื่อใด
   ตอบ  กำหนดระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ กรณีปกติจะต้องยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันยึดทรัพย์สิน แต่ถ้าไม่สามารถยื่นคำร้องขอภายในระยะเวลาดังกล่าว บุคคลนั้นจะต้องยื่นคำร้องขอเมื่อพ้นระยะเวลาเช่นว่านั้นได้ ก็ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ และได้ยื่นคำร้องขอไม่ช้ากว่า 7 วัน ก่อนวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดไว้เพื่อการขายทอดตลาด หรือ จำหน่ายโดยวิธีอื่น ซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นครั้งแรก เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย บุคคลนั้นจะยื่นคำร้องขอในภายหลังก็ได้ แต่จะต้องยื่นเสียก่อนขายทอดตลาด หรือ จำหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินนั้น

icon ตาม ม.323 วรรค 2 ส่วนท้าย “กรณีเหตุสุดวิสัย....ก่อนขายทอดตลาด...” คำว่าขายทอดตลาดนั้น หมายถึงขายทอดตลาดเสร็จสมบูรณ์ หรือ ขายทอดตลาดตั้งแต่ครั้งแรก ?
   ตอบ  ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งผู้ร้องอาจร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ได้นั้นก่อนขายทอดตลาด หมายถึง การขาย ทอดตลาดที่เจ้าพนักงานบังคับคดีพร้อมทำการขายทอดตลาดในวันดังกล่าว

icon ตามมาตรา 355 เจ้าหนี้หรือโจทก์ต้องทดรองจ่ายค่ารื้อถอนใช่หรือไม่ และค่ารื้อถอนหรือค่าใช้จ่าย หรือไม่ หากลูกหนี้โต้แย้งว่าสูงเกินความเป็นจริง จะมีวิธีดำเนินการอย่างไร จะบังคับหนี้ดังกล่าวได้เลยหรือไม่
   ตอบ  ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องเป็นผู้ทดรองจ่ายไปก่อน แต่ค่าใช้จ่ายดังกล่าว กฎหมายให้ถือว่าเป็นหนี้ตามคำพิพากษาที่จะบังคับคดีต่อไป หากลูกหนี้ตามคำพิพากษาโต้แย้งว่าสูง เกินควร ศาลก็ย่อมมีอำนาจที่จะทำการไต่สวน และมีคำสั่งให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาชำระได้ และเมื่อ ศาลมีคำสั่งให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว แต่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระ ศาลก็ย่อมออกหมายบังคับคดีให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ชำระหนี้ดังกล่าวได้ ตามมาตรา 355

icon กรณีต้องรื้อถอนหลายรายในพื้นที่พิพาทเกิดปัญหามวลชนหรือผู้มีอิทธิพลขัดขวางมิให้รื้อถอน เจ้าหนี้จะขอศาลออกหมายจับลูกหนี้ (จำเลย) และบริวารโดยอาศัยมาตรา 361 ได้หรือไม่ อย่างไร
   ตอบ  การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง.....ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายมิได้ บัญญัติให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจรายงานศาลขอให้ออกหมายจับจำเลย และ บริวารได้ แต่หาก มีผู้ขัดขวาง เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจช่วยเหลือก็ได้ ใน การนี้ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจมีอำนาจจับกุม และควบคุมตัวผู้ขัดขวางได้เท่าที่จำเป็นแก่ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ตามมาตรา 284

icon การยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษ และคำร้องขัดทรัพย์ สามารถยื่นต่อศาลที่บังคับคดีแทนได้หรือไม่
   ตอบ  ผู้ร้องอาจยื่นคำร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดี หรือ ศาลที่บังคับคดีแทนได้

icon กรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาขอชำระหนี้ เพื่อขอถอนการบังคับคดี ในคดีนั้นมีคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ แต่ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งอนุญาต เช่นนี้ ลูกหนี้ต้องชำระเงินอย่างไร
   ตอบ  ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาขอชำระหนี้เพื่อถอนการบังคับคดี ลูกหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ขอบังคับคดีและ ผู้ขอเฉลี่ยซึ่งได้รับอนุญาตจากศาล เท่านั้น

icon กรณีการร้องขัดทรัพย์ ตามาตรา 323 กำหนดให้ยื่นคำร้องภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการยึดทรัพย์สิน คำว่า “วันที่มีการยึดทรัพย์สิน” คือวันใด วันที่ เจ้าพนักงานมีคำสั่งยึดทรัพย์ หรือ ต้องรอผลการแจ้งผู้มีส่วนได้เสียก่อนว่ารับทราบแล้วทุกราย
   ตอบ  ตามมาตรา 312 วรรคท้าย บัญญัติว่า เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งการยึดให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษา และ เจ้าพนักงานที่ดิน หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์นั้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นการยึดตามกฎหมาย ดังนั้น นับแต่วันที่มีการยึดทรัพย์สินนั้น จึงหมายถึงวันที่การยึดมีผลโดยชอบตามกฎหมายแล้ว

icon การยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ม.324 สามารถยื่นได้ที่ศาลบังคับคดีแทนได้หรือไม
   ตอบ  ในกรณีที่เป็นผู้รับจำนองสามารถยื่นคำร้องขอชำระหนี้จำนอง ต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดี (มาตรา 324) หรือ ศาลที่บังคับคดีแทนก็ได้

icon ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง ม.324 เป็นเช่นไร
   ตอบ  การยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้จำนอง ให้ยื่นคำร้องขอต่อศาลก่อนเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด หรือ จำหน่าย (ตามมาตรา 324 (1)) ในกรณีอื่น ให้ยื่นคำร้องขอต่อศาล ภายใน 15 วัน นับแต่วัน ขาย หรือ จำหน่ายทรัพย์สินนั้น (มาตรา 324 (4)

icon กรณีตั้งเรื่องบังคับคดีแทนแล้วมีหนังสือบังคับคดีแทนแล้ว ถือว่าเป็นการดำเนินการภายใน 10 ปี หรือไม่
   ตอบ  ระยะเวลาในการบังคับคดีการขอให้ศาลอื่นบังคับคดีแทน โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้อง ดำเนินวิธีการบังคับตามขั้นตอนให้ครบถ้วน ภายใน 10 ปี กล่าวคือ ต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับ คดีก่อน ขั้นตอนต่อไป ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว จากนั้นต้องแถลง ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ขอให้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ดังนี้ เมื่อ โจทก์ได้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลซึ่งทรัพย์นั้นตั้งอยู่ให้ช่วยบังคับคดีแทนแล้วภายใน 10 ปี การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลที่บังคับคดีแทน จะไปยึดที่ดินเมื่อใดนั้น เป็นขั้นตอนการ ดำเนินงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี แม้เจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลที่บังคับคดีแทนจะไปทำการยึด ที่ดินของจำเลยเกิน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษา แต่เมื่อโจทก์ได้ร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษา ภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษา ตามมาตรา 271 แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของจำเลยได้

icon ตามมาตรา 281 กรณีที่ได้มีการยึดทรัพย์ และต่อเนื่องเลยเวลาหลังพระอาทิตย์ตกตามวรรคแรก สามารถดำเนินการได้ต่อเลย ในส่วนวรรคสองในกรณีที่มีความจำเป็นและสมควร จะให้ศาลอนุญาตให้ดำเนินการบังคับคดีนอกเวลาทำการเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่สะดวกนำยึดในเวลาทำการ ต้องร้องขอศาลเพื่อให้อนุญาต (มีคำสั่งอนุญาต) ให้ยึดนอกเวลาทำการ หรือหลังพระอาทิตย์ตกถูกต้อง หรือไม่
   ตอบ  ถูกต้อง

icon ถ้าทรัพย์ขายทอดตลาด และได้โอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้ซื้อทรัพย์แล้ว แต่เจ้าของเดิมยังอาศัยอยู่ ดังนั้น การขับไล่ต้องใช้ กฎหมายเก่าหรือไม่ (โอนกรรมสิทธิ์แล้วเสร็จก่อนกฎหมายใหม่ใช้) หรือขายตอนกฎหมายเก่า แต่โอนกรรมสิทธิ์หลังกฎหมายใหม่ใช้การขับไล่ใช้กฎหมายเก่าหรือไม่
   ตอบ  การยื่นคำร้องของผู้ซื้อทรัพย์ ภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ต้องปฏิบัติตาม มาตรา 334 (กฎหมายใหม่) ผู้ซื้อสามารถยื่นคำขอต่อศาลที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวารออกไปจากทรัพย์สิน

icon กรณี มาตรา 302 (4) ค่าชดเชยของเดิมอายัดได้หมดแต่ของใหม่ ไม่เกิน 300,000 บาท ถ้าขออายัดไว้ก่อนและมีหมายแจ้งนายจ้างแล้วก่อน วันที่ 5 กันยายน 2560 แต่หลังจากวันที่ 4 กันยายน 2560 ลูกหนี้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย เมื่อบทเฉพาะกาลไม่มีผลกระทบถึงการกระทำที่ได้ทำไปแล้ว คือ ต้องส่งเงินทั้งหมด กรณีลูกหนี้จะขอกำหนดจำนวนเงินโดยอาศัยมาตรา 302 วรรคสุดท้ายไม่ได้ เพราะไม่ได้ให้อำนาจไว้ แสดงว่าลูกหนี้ต้องถูกอายัดเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมดถูกต้อง หรือไม่
   ตอบ  อายัดค่าชดเชย หรือ เงินออกจากงาน ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นการอายัดโดยมีเงื่อนไข เมื่อเงื่อนไขสำเร็จ ภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ต้องบังคับตามกฎหมายใหม่ เจ้าพนักงาน บังคับคดีชอบที่จะต้องมีคำสั่งกำหนดจำนวนเงินดังกล่าวว่าเงินบำเหน็จ หรือ ค่าชดเชย เป็นจำนวนไม่ เกิน 300,000 บาท หรือ ตามจำนวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร ไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง การบังคับคดี ตามมาตรา 302 (4) ซึ่งหากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หรือ ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ เห็นด้วยกับคำสั่งกำหนดจำนวนเงินดังกล่าว ย่อมอาจยื่นคำร้องต่อศาลได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ได้ทราบคำสั่งเช่นว่านั้น เพื่อขอให้ศาลกำหนดจำนวนเงินใหม่ ตามมาตรา 302

icon มาตรา 274 วรรค 3 บุคคลทั่วไป สามารถสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้โดยชอบตามกฎหมาย แล้วใช่หรือไม่
   ตอบ  บุคคลซึ่งได้รับโอนสิทธิเรียกร้อง หรือ รับช่วงสิทธิ ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น อาจร้องขอต่อศาล เพื่อเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้เฉพาะในหนี้เงิน หรือ หนี้ส่งคืน หรือ ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง ตามมาตร 274 วรรคท้าย

icon การรับช่วงสิทธิตามมาตรา 274 วรรคท้าย บุคคลที่มีอำนาจรับช่วงสิทธิต้องมีกฎหมายบัญญัติพิเศษให้สามารถรับช่วงสิทธิได้หรือไม่ หรือ เพียงแค่รับช่วงสิทธิการโอนสิทธิเรียกร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็สามารถรับช่วงสิทธิได้แล้ว
   ตอบ  บุคคลซึ่งได้รับโอนสิทธิเรียกร้อง หรือ รับช่วงสิทธิ ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น อาจร้องขอต่อศาล เพื่อเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ในหนี้เงิน หรือ หนี้ส่งคืน หรือ ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง ตามมาตรา 274 วรรคท้าย

icon กรณีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการบังคับคดีขับไล่รื้อถอนซึ่งลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องรับผิดชอบและกฎหมายให้ถือว่าเป็นหนี้ตามคำพิพากษานั้น การบังคับในส่วนนี้จะต้องมีการขอออกคำบังคับ หรือไม่ (มาตรา 352 วรรคท้าย)
   ตอบ  ต้องมีการขอออกคำบังคับและขอออกหมายบังคับคดีต่อศาล

icon คำว่า “นับแต่วันทราบวิธีการขาย” ตามมาตรา 333 เรื่องขายรวม/ขายแยก หมายถึง เมื่อใด
   ตอบ  ในการประกาศขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีจะกำหนดลำดับทรัพย์สินที่จะทำการขาย ทอดตลาด และจะระบุว่าจะขายรวมหรือแยกขาย ดังนั้น การยื่นคำร้องคัดค้านต่อเจ้าพนักงานบังคับ คดี ภายใน 3 วัน นับแต่วันทราบวิธีการขาย คือวันรับประกาศขายทอดตลาด ในกรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยอมปฏิบัติตามคำร้องขอ หรือ คำคัดค้านเช่นว่านั้น ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี จะต้องยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลภายใน 2 วัน นับแต่วันปฏิเสธ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งชี้ขาด ตามมาตรา 332 วรรคสาม

icon มาตรา 327 “สวมสิทธิบังคับคดี” กรณีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องตาม มาตรา 324 หรือ มาตรา 326 แล้ว แต่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ศาลกำหนดนัดไต่สวนคำร้อง และเจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว หากมีการถอนบังคับคดีเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีมีแนวการปฏิบัติอย่างไร ?
   ตอบ  ในกรณีที่มีการถอนการบังคับคดี เฉพาะผู้ยื่นคำร้องขอซึ่งได้รับอนุญาตจากศาล ตามมาตรา 324 หรือ เจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ยซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 326 เท่านั้น ที่จะมีสิทธิสวมสิทธิบังคับคดีต่อไป ดังนั้นเจ้าหนี้ที่ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้บุริมสิทธิ์ หรือ ยังไม่ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ ได้รับเฉลี่ยในทรัพย์สิน หรือ เงินที่ขายได้ จึงยังไม่มีสิทธิที่จะสวมสิทธิบังคับคดีต่อไป

icon ต่อไปการยึดอายัด ทำได้ที่ศาลที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ได้เลย แค่มีสำเนาหมายกับคำร้อง ใช่หรือไม่
   ตอบ  ในกรณีที่จะต้องบังคับคดีนอกเขตศาล เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอาจยื่นคำแถลงต่อศาลที่จะมีการบังคับ คดีแทนทราบ พร้อมด้วยสำเนาหมายบังคับคดี โดยขอให้ศาลที่จะบังคับคดีแทนมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงาน บังคับคดีให้ดำเนินการให้ได้ ตามมาตรา 271 วรรคสาม

icon กรณีมาตรา 272 เมื่อบังคับใช้แล้ว เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายังจำเป็นต้องแถลงออกคำบังคับอยู่หรือไม่ เพราะกฎหมายให้ถือว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ทราบคำบังคับแจ้งในวันนั้น
   ตอบ  เมื่อกฎหมายใหม่ใช้บังคับ เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องออกคำบังคับให้ทันทีที่ได้อ่าน หรือ ถือว่าได้ อ่านคำพิพากษา หรือ คำสั่งนั้น ยกเว้น เป็นกรณีที่ลูกหนี้ขาดนัดยื่นคำให้การ หรือขาดนัดพิจารณา และลูกหนี้ตามคำพิพากษา ทนายความ หรือ ผู้รับมอบฉันทะมิได้มาฟังคำพิพากษา จึงจะต้องส่ง ค าบังคับให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตามมาตรา 272

icon กรณีมาตรา 271 วรรคท้าย การบังคับคดีนอกเขตศาล โดยบกพร่องผิดพลาด หรือฝ่าฟืนกฎหมาย ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี (ศาลที่ได้พิจารณาคดี และชี้ขาดคดีในชั้นต้น) มีอำนาจสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนการบังคับคดีได้หรือไม่
   ตอบ  ศาลที่มีอำนาจบังคับคดีแทนมีอำนาจสั่งเพิกถอน หรือ แก้ไขกระบวนวิธีการบังคับคดีที่บกพร่อง ผิดพลาด หรือ ฝ่าฝืนกฎหมายได้ เว้นแต่การบังคับคดีได้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการบังคับคดีไปยังศาลที่มี อำนาจในการบังคับคดีแล้ว ตามมาตรา 271 วรรคท้าย

icon ซื้อบ้านจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีก่อนที่กฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับ และจำเลยยังไม่ยอมออกจากบ้าน หากผู้ซื้อขอศาลออกหมายบังคับคดีและดำเนินการบังคับคดีขับไล่จำเลยในขณะที่กฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับแล้ว จะสามารถออกหมายจับจำเลยได้เลย หรือไม่
   ตอบ  เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ซื้อย่อมมีสิทธิขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานต่อศาลเพื่อมีคำสั่งจับกุม และกักขังลูกหนี้และบริวารได้ ตามมาตรา 353 วรรคหนึ่ง (1)และ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 334 โดยไม่ต้องปิดประกาศขับไล่ก่อน

icon ในกรณี เจ้าหนี้และเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดทรัพย์เกินกว่าหนี้ตามคำพิพากษา การฟ้องเจ้าหนี้และเจ้าพนักงานบังคับคดีให้รับผิดมูลละเมิดดังกล่าว จะต้องฟ้องที่ศาลใด
   ตอบ  ต้องฟ้องต่อศาลยุติธรรม ตามมาตรา 385 วรรคสอง

icon ภายหลังจากนำยึดแล้ว กรณีที่ไม่ติดปัญหา เจ้าพนักงานบังคับคดีจะนำออกขายได้เมื่อใด มีกำหนดกรอบระยะเวลาหรือไม่
   ตอบ  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาและแจ้งการยึดให้แก่นายทะเบียน และลูกหนี้ตามคำพิพากษา ได้โดยชอบแล้ว หากไม่มีกรณีต้องงดการบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดี สามารถส่งประกาศขายทอดตลาดได้เลย โดยไม่ต้องรายงานศาลขออนุญาตขายทอดตลาด แต่กำหนดวันและเวลาขายทอดตลาดจะต้องไม่น้อยกว่า 60 วันนับแต่วันยึดทรัพย์สิน ตามมาตรา 331 วรรคสอง

icon กรณีสังหาริมทรัพย์ที่มีการจดทะเบียนชื่อเป็นของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา (เช่นตามสัญญาเช่าซื้อ) แต่อยู่ในเคหะสถานของผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องให้นำยึด ทำอย่างไร
   ตอบ  การบังคับคดีในกรณีที่คำพิพากษา หรือ คำสั่งของศาลกำหนดให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ส่งคืน หรือ ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ถ้าบทบัญญัติในหมวดนี้มิได้กำหนดวิธีการบังคับคดีไว้โดยเฉพาะ ให้นำวิธีการบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงินตามความในหมวด 2 การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงินมาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามมาตรา 346 ดังนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าทรัพย์สินที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาส่งคืน อยู่ในสถานที่บุคคลอื่นครอบครอง เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายค้นสถานที่นั้นได้ ตามมาตรา 283 ประกอบกับมาตรา 346 โดยอนุโลม

icon การแจ้งการขายตามมาตรา 331 วรรค 2 ในกรณีของลูกหนี้แจ้งการขายเฉพาะลูกหนี้ ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์ใช่หรือไม่
   ตอบ  ในการส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผู้ส่วนได้เสีย เจ้าพนักงานบังคับคดี จะแจ้งกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ ซึ่งจะทำการขายทอดตลาดให้บรรดาผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี เฉพาะเท่าที่ปรากฏตามทะเบียน หรือ ประการอื่นทราบ ตามมาตรา 331 วรรคสาม

icon เจ้าหนี้ยื่นคำขอให้ยึดรถยนต์/รถจักรยานยนต์ โดยแถลงว่าใช้ในสถานที่อื่น เช่น ที่ทำงานของลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน/บริษัทที่ลูกหนี้ทำงานอยู่ เจ้าหนี้จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายค้นสถานที่ตามมาตรา 283 หรือไม่และกรณีที่แถลงให้ยึดในที่สาธารณะจะต้องดำเนินการอย่างไร
   ตอบ  ถ้าทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา อยู่ในสถานที่ที่บุคคลอื่นครอบครอง และเจ้าของหรือบุคคลอื่นที่ครอบครองไม่ยินยอมให้เข้าไป เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ออกหมายค้น ตามมาตรา 283

icon ประเด็นตาม ม.288 (1) คำว่า “รวมทั้ง เข้าสู้ราคา หรือหาบุคคลอื่นเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาด”เป็นข้อห้ามที่ต่อเนื่องจากข้อความที่บัญญัติว่า แต่ต้องไม่ทำการป้องกัน หรือขัดขวางการบังคับคดี หรือเป็นสิทธิอย่างหนึ่งที่สามารถเข้าสู้ราคา หรือหาบุคคลอื่นเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาด
   ตอบ  ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี มีสิทธิอยู่รู้เห็นด้วยในการดำเนินการบังคับคดีที่ตนมีส่วนได้เสีย และมี สิทธิเข้าสู้ราคา หรือ หาบุคคลอื่นเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาด สำหรับข้อความ “แต่ต้องไม่ทำการ ป้องกัน หรือ ขัดขวางการบังคับคดี” เป็นข้อจำกัดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนต่อจากข้อความ มี สิทธิอยู่รู้เห็นด้วนในการดำเนินการบังคับคดี

icon กรณีการบังคับคดีตามคำพิพากษาตามยอม (สัญญายอม) ระยะเวลาบังคับคดี 10 ปี ตาม ม.274 วรรคสอง ที่ให้นับจากวันที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาๆ นั้น ต้องเป็นคดีที่ศาลมีคำพิพากษาตามยอมฉบับลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ใช่หรือไม่
   ตอบ  พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับทั้งคดีที่ได้ฟ้องก่อน และ หลัง วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงมีบท เฉพาะกาลเพียงว่า พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบถึงกระบวนพิจารณาของศาล และ กระบวน วิธีการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ได้กระทำไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เท่านั้น (มาตรา 21)

icon หลังจากการขายทอดตลาดได้แล้ว ผู้มีส่วนได้เสียได้รับเงินส่วนได้จากการขายทอดตลาดภายในระยะเวลากี่วัน
   ตอบ  เมื่อขายทอดตลาดได้ และ ผู้ซื้อชำระราคาครบถ้วน หากไม่มีเหตุขัดข้องในการจัดทำบัญชีแสดง รายการรับจ่าย เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายให้แล้วเสร็จได้ภายใน 45 วัน

icon มาตรา 335 เรื่องห้องชุด ให้ส่งค่าค้างชำระส่วนกลาง นั้น ต้องแจ้งแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี ภายใน 30 วัน แล้วให้ชำระก่อน เจ้าหนี้จำนองนั้นตาม พ.ร.บ. อาคารชุด กำหนดให้นิติบุคคลอาคารชุด ยื่นค่าใช้จ่ายส่วนกลางค้างชำระต่อเจ้าพนักงานซึ่งตามกฎกระทรวง คำว่าเจ้าพนักงานตามความ พ.ร.บ. อาคารชุดนั้น คือเจ้าพนักงานที่ดินดังนั้น หากนิติบุคคลอาคารชุดมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดิน แต่แจ้งต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี นิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวได้รับชำระค่าส่วนกลาง ก่อนเจ้าหนี้จำนองหรือไม่ฎีกา 10481/2551 วินิจฉัยไว้ว่าหากนิติบุคคลอาคารชุดมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จะไม่อยู่ในฐานะบุริมสิทธิ์ คงได้รับชำระหนี้อย่างเจ้าหน้าที่สามัญ
   ตอบ  ตามมาตรา 335 วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้าทรัพย์สินที่จะขายเป็นห้องชุด เมื่อขายทอดตลาดแล้วให้เจ้า พนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไว้ เพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าวจนถึงวันขาย ทอดตลาดแก่นิติบุคคลอาคารชุดก่อนเจ้าหนี้จำนอง นิติบุคคลอาคารชุดจึงย่อมมีสิทธิได้รับชำระหนี้ค่า ส่วนกลางได้ก่อนเจ้าหนี้ผู้รับจำนองตามกฎหมาย

icon การงดการบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจตัดสินใจเรื่องระยะเวลาหรือไม่ โจทก์-จำเลย-ผู้มีส่วนได้เสีย ตกลงกันเพียงพอแล้วใช่หรือไม่
   ตอบ  สิทธิในการบังคับคดีเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา และ ลูกหนี้จะตกลง งดการบังคับคดีไว้ชั่วระยะเวลา หรือ ภายในเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ โดยได้รับความยินยอมเป็น หนังสือจากลูกหนี้ตามคำพิพากษา และ บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี

icon มาตรา 314 ว.2 ดอกผลธรรมดา หากยึดอสังหาริมทรัพย์ไว้ก่อน พรม. ใช้บังคับปีต่อๆ ไปของดอกผลจะบังคับอย่างไร
   ตอบ  การยึดอสังหาริมทรัพย์ ย่อมครอบไปถึงดอกผลธรรมดา ทั้งกฎหมายเดิม (มาตรา 304 วรรคสอง และ กฎหมายใหม่ (มาตรา 314 วรรคสอง อนุมาตรา 2) บัญญัติในทำนองเดียวกัน หาได้มีการ เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดไม่

icon กรณีต้องรื้อถอนหลายรายในพื้นที่พิพาทเกิดปัญหามวลชนหรือผู้มีอิทธิพลขัดขวางมิให้รื้อถอน เจ้าหนี้จะขอศาลออกหมายจับลูกหนี้ (จำเลย) และบริวารโดยอาศัยมาตรา 361 ได้หรือไม่ อย่างไร
   ตอบ  การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง.....ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายมิได้ บัญญัติให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจรายงานศาลขอให้ออกหมายจับจำเลย และ บริวารได้ แต่หาก มีผู้ขัดขวาง เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจช่วยเหลือก็ได้ ใน การนี้ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจมีอำนาจจับกุม และควบคุมตัวผู้ขัดขวางได้เท่าที่จำเป็นแก่ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ตามมาตรา 284

icon กรณีที่หมายบังคับคดีพิมพ์ผิดตกหรือผิดพลาด เช่น ชื่อโจทก์ หรือเจ้าหนี้ฯ ผิด กรณีนี้โจทก์/เจ้าหนี้ฯ/ผู้ขอบังคับคดี สามารถยื่นคำร้องต่อศาลที่บังคับคดีแทนให้แก้ไขหมายฯ ได้หรือไม่ หรือต้องยื่นคำร้องที่ศาลที่มีคำพิพากษาฯ
   ตอบ  ในกรณีที่หมายบังคับคดีพิมพ์ตก หรือ ผิดพลาด โจทก์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลที่ออกหมายบังคับคดี หรือ ศาลที่บังคับคดีแทนเป็นผู้แก้ไขก็ได้ แต่การยื่นต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดี ศาลที่ออกหมายบังคับคดีจะมีข้อมูลในการพิจารณาสั่งแก้ไขได้ง่ายกว่าศาลที่บังคับคดีแทน

icon เงินต่างๆ ตามมาตรา 302 เมื่อลูกหนี้ได้รับมาจากหน่วยงานซึ่งได้จ่ายให้แล้ว เช่น โอนเข้าบัญชีธนาคารลูกหนี้แล้ว ต่อมาลูกหนี้ได้เบิกออกมาจากบัญชีธนาคารของลูกหนี้แล้ว ได้นำเงินสดดังกล่าวไปฝากธนาคารอื่น หรือนำไปซื้อทรัพย์สินอื่น เช่น ที่ดิน, รถยนต์ กรณีหลังนี้เงินฝากในธนาคารอื่น รถยนต์ หรือที่ดิน ที่ลูกหนี้ฝากหรือซื้อมาในภายหลัง (มีการเปลี่ยนสภาพทรัพย์) จะอยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี หรือไม่
   ตอบ  เงิน หรือ สิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี หากเปลี่ยนสภาพเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นแล้ว ย่อมไม่ใช่เงิน หรือ สิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ในความรับผิด แห่งการบังคับคดี ตามมาตรา 302 จึงย่อมอาจบังคับคดีกันได้

icon การเฉลี่ยทรัพย์ กรณีอายัด กฎหมายใช้คำว่า “นับแต่วันชำระเงิน” ทำไมกรมบังคับคดีถึงใช้คำว่า “วันที่ส่งเงิน” เช่นนี้ระยะเวลาดังกล่าว ต้องนับวันใดกันแน่ ระหว่าง “วันที่เจ้าพนักงานได้รับเงิน” หรือ “วันที่บุคคลภายนอกส่งเงินมาแต่ยังไม่ถึงเจ้าพนักงาน” Note วันชำระเงิน คืออะไร
   ตอบ  กำหนดระยะเวลาการขอเฉลี่ย ให้ยื่นคำร้องเสียก่อนสิ้นระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันชำระเงิน..... หมายถึงวันที่บุคคลภายนอกได้ส่งเงินอายัดแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี

icon การนับระยะเวลา 10 ปี ตาม ม.274 วรรคสอง (ชำระหนี้เป็นรายงวด) เป็นการนับระยะเวลาแบบขั้นบันได (เป็นขยัก) ใช่หรือไม่ อย่างไร
   ตอบ  ถ้าคำพิพากษา หรือ คำสั่งกำหนดให้ชำระหนี้เป็นงวด เป็นรายเดือน หรือ เป็นรายปี ระยะเวลา 10 ปี ให้นับตั้งแต่วันที่หนี้ตามคำพิพากษา หรือ คำสั่งนั้นอาจบังคับให้ชำระได้ ในแต่ละงวด

icon การร้องขอให้มีการบังคับคดีฯ ภายใน 10 ปี มีความหมายแค่ไหน ต้องกระทำการ คือ 1) ยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายฯ 2) ศาลออกหมายฯ 3) นำ จพค. ยึด/ตั้งเรืองอายัด หรือแค่เพียงยื่นคำร้องต่อศาลฯ ขอให้ออกหมาย ภายใน 10 ปี ก็ถือว่าสามารถบังคับคดีต่อไปจนเสร็จ
   ตอบ  การบังคับคดีที่จะถือว่ามีการดำเนินการแล้วต้องมีการตั้งเรื่องบังคับคดี และได้แถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วว่าจะประสงค์จะบังคับคดีกับทรัพย์สินใดของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

icon ทรัพย์ที่ห้ามโอนภายในระยะเวลากำหนดของลูกหนี้ กฎหมายใหม่ห้ามยึด หากลูกหนี้เสียชีวิตแล้ว จะยึดได้หรือไม่ อย่างไร
   ตอบ  ทรัพย์สินที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ถึงแม้ลูกหนี้ตามค า พิพากษาจะถึงแก่กรรม หากทรัพย์มรดกนั้นยังอยู่ในระยะเวลาห้ามโอน ก็ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ บังคับคดี ตามมาตรา 301 (5)

icon ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ เจ้าพนักงานบังคับคดี จะกันไว้ให้นิติบุคคลอาคารชุด นั้น รวมทั้งเงินเพิ่มตาม พรบ.อาคารชุด และข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดด้วยหรือไม่ อย่างไร
   ตอบ  กรณีนิติบุคคลอาคารชุด ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง รวมทั้งเงินเพิ่ม ไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี

icon กรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดไมแสดงภาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในกำหนด ตอนโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด แต่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ยอมทำการจดทะเบียนโอน โดยแจ้งว่าจะต้องมีใบปลอดหนี้ก่อนจึงจะดำเนินการจดทะเบียนโอนให้ จะให้ดำเนินการอย่างไร และผู้ซื้อทรัพย์เป็นอาคารชุดได้ต้องรับภาระหนี้ที่ค้างชำระด้วยหรือไม่
   ตอบ  หากนิติบุคคลอาคารชุดไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อได้ โดยไม่ต้อง ใช้หนังสือรับรองการปลอดหนี้ ตามมาตรา 335 วรรคสาม

icon ในกรณีที่จะบังคับคดียึดทรัพย์แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ถูกห้ามโอนต่อ ใครบ้าง ที่เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดว่า ทรัพย์สินนั้นๆ ถูกห้ามโอนต่อ
   ตอบ  โดยปกติทรัพย์สินที่ไม่อาจโอนกันได้ จะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าห้ามโอน

icon หากลูกหนี้มีการนำทรัพย์สินไปจำนองไว้กับบุคคลที่สามในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินหรือราคาที่ขายทอดคลาดได้ เมื่อทรัพย์สินถูกขายทอดตลาด และต้องนำเงินไปชำระคืนให้บุคคลที่สาม (เจ้าหนี้พิเศษ) ก่อน จึงไม่เหลือเงินที่จะชำระคืนให้กับเจ้าหนี้ผู้ทำการฟ้องร้องเลย ในกรณีที่เจ้าหนี้จะทำการอะไร/อย่างไรต่อได้บ้าง ในกรณีที่เจ้าหนี้สามัญขอเฉลี่ยเงินจากทรัพย์ที่ขายทอดตลาดจากเจ้าหนี้พิเศษแล้ว เจ้าหนี้พิเศษสามารถไม่ยินยอมได้หรือไม่ (ด้วยเหตุผลว่า จำนวนเงินที่ได้รับคืนมาน้อยกว่าจำนวนเงินที่รับจำนองไว้)
   ตอบ  เจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ หรือ เจ้าหนี้จำนอง ย่อมมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์จำนองได้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์จำนองแล้วไม่พอชำระหนี้จำนอง เจ้าหนี้สามัญย่อมไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ เจ้าหนี้สามัญจะต้องสืบหาทรัพย์สินอื่นเพื่อทำการบังคับคดี

icon “อายัดบริษัทรักษาความปลอดภัย” เงินเดือนโดยเฉลี่ยไม่เกิน 20,000 บาท จะทำอายัดเงินเดือนได้หรือไม่ โจทก์บางกรณี จะไปตั้งเรื่องอายัด รับตั้งเรื่องไม่
   ตอบ  เงินเดือนของพนักงานรักษาความปลอดภัย หากไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท ย่อมไม่อยู่ในความรับ ผิดแห่งการบังคับคดี ไม่อาจอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวได้ (มาตรา 302 (3)

icon มีคดีที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ โจทก์อยู่นครปฐม จำเลยอยู่เชียงใหม่ คู่ความได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความผ่อนชำระหนี้กันที่ศาลจังวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 แล้ว ต่อมาจำเลยชำระหนี้ในเดือนมิถุนายน 2560 เพียงเดือนเดียว พอถึงเดือนกรกฎาคม 2560 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ แล้วปิดโทรศัพท์หนีไปเลยโจทก์ติดต่อไม่ได้แต่ทราบว่า จำเลยยังประกอบกิจการเป็นกรรมการผู้จัดการของนิติบุคคลแห่งหนึ่งอยู่ และนิติบุคคลนั้นเป็นจำเลยร่วมทรัพย์มีอสังหาริมทรัพย์ ประเภทเครื่องจักรของโรงงาน รถยนต์ที่ใช้บรรทุกขนส่งสินค้าขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ต้องทำที่ศาลใด (จะขอที่ศาลจังหวัดนครปฐมได้ไหม)ถ้ามีการออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ภายหลังจากกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว กระบวนการบังคับคดีต้องทำตามกฎหมายใหม่หรือเก่า (ศาลพิพากษาตามยอมเมื่อพฤษภาคม 2560)
   ตอบ  โจทก์จะต้องขอให้ศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายบังคับคดีกับจำเลย ทรัพย์สินที่ทำการบังคับคดี จะต้องเป็นทรัพย์สินของจำเลย หากทรัพย์สินเป็นของบริษัทที่จำเลยเป็นกรรมการ ย่อมไม่ใช่ ทรัพย์สินของจำเลย ไม่อาจบังคับคดีได้

icon การขายทอดตลาดในครั้งแรกขายตามราคาประเมิน การขายครั้งต่อไปจะมีการลดราคาประเมินหรือไม่ ขั้นต่ำสุดกี่%
   ตอบ  ราคาเริ่มต้น นัดแรก ร้อยละ 100 นัดสอง ร้อยละ 90 นัดสาม ร้อยละ 80 และ นัดสุดท้าย นัดสี่ ร้อยละ 70ของราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือ ราคาประเมินของพนักงานประเมินราคาทรัพย์ หรือ ราคาประเมินของคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์

icon กรณีเจ้าหนี้ยึดอสังหาริมทรัพย์ มีทรัพย์ของลูกหนี้อยู่ในอสังหาริมทรัพย์เจ้าหนี้ต้องการทรัพย์ของลูกหนี้นั้นโดยไปหวังการขายทอดตลาด เจ้าหนี้ต้องทำประการใด
   ตอบ  เมื่อยึดทรัพย์สินของจำเลยแล้ว ทรัพย์สินของจำเลยที่ทำการยึด เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้อง ดำเนินการขายทอดตลาด ตามมาตรา 331 โจทก์จะเอาทรัพย์สินของจำเลยโดยไม่ผ่านกระบวนการ ขายทอดตลาดไม่ได้

icon แล้วกรณีที่ขอเพิกถอนการขาย อื่นๆ เช่นป่วยมาดูการขายไม่ได้อยู่ต่างประเทศ หรือ ไม่ได้รับหมายประกาศขายทอดตลาด ยังคงเพิกถอนการขายได้อยู่ไหม (ในฐานะผู้ซื้อ)
   ตอบ  การร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ได้ดำเนินการไปโดยบกพร่อง ผิดพลาด หรือ ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดียังคงมีสิทธิที่จะร้องขอต่อศาลขอให้ เพิกถอนการขายทอดตลาดได้ ตามมาตรา 295 วรรคสอง

icon การอายัดสิทธิเรียกร้องตามมาตรา 321 ถ้าบุคคลภายนอกไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอายัดเจ้าหนี้จะยื่นคำร้องให้บุคคลภายนอกปฏิบัติตามคำสั่งอายัดที่ศาลไหน ศาลที่มีคำพิพากษา หรือศาลที่ภูมิลำเนาของบุคคลภายนอกตั้งอยู่
   ตอบ  คำสั่งอายัด ให้บังคับได้ไม่ว่าที่ใดๆ ตามมาตรา 316 วรรคท้าย คำสั่งอายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะออกจากสำนักงานบังคับคดี ซึ่งรับผิดชอบคดีของศาลที่ออกหมายบังคับคดีดังนั้น การยื่นคำร้องของเจ้าหนี้ตาม คำพิพากษาให้บุคคลภายนอกปฏิบัติตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งอายัด จึงต้องยื่นคำร้องต่อศาล ที่ออกหมายบังคับคดี

icon วิแพ่งแก้ไขใหม่ มาตรา301, 302 และ 336 ของเดิมบอกอุทธรณ์ได้ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด แก้ไขใหม่ไม่มีข้อข้อความนี้ หมายความว่าอุทธรณ์ฎีกาได้ใช่หรือไม่
   ตอบ  มาตรา 301 302 และมาตรา 326 มิได้กำหนดให้คำสั่งศาลชั้นต้นเป็นที่สุด หากไม่ถูกจำกัดสิทธิใน การอุทธรณ์ ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีก็ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมาย

icon ในคดีเดียวกันสามารถทำการยึด/อายัดไปพร้อมกันได้หรือไม่
   ตอบ  ในคดีเดียวกันเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอาจขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดทรัพย์สิน หรือ อายัด สิทธิเรียกร้องไปพร้อมกันได้ แต่ห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึด หรือ อายัด เกินกว่าที่จะพอชำระ หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ตามมาตรา 300

icon อายัดเงินเดือนถ้าเกิน 20,000 บาท ตามกฎหมายใหม่สามารถอายัดได้ทั้งหมดเลยหรือไม่
   ตอบ  เงินเดือน หรือ ค่าจ้างของพนักงาน ลูกจ้าง หรือ คนงาน เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ตามจำนวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ตามมาตรา 302 (3) และเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจกำหนดเงิน ตามมาตรา 302 (3) ได้ โดยคำนึงถึงฐานะ ในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามคำพิพากษา และจำนวนบุพการี และ ผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความ อุปการะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ ตามมาตรา 302 วรรคสาม เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงอาจ กำหนดจำนวนเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี เกินกว่า 20,000 บาท ได้ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงไม่อาจขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินเดือน หรือ ค่าจ้าง ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือ คนงาน ในส่วนที่เกิน 20,000 บาท ทั้งหมดได้ หากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือ บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เห็นด้วยกับจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนด อาจยื่น คำร้องขอต่อศาล ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการกำหนดจำนวนเงินที่ว่านั้น เพื่อขอให้ศาล กำหนดจำนวนเงินใหม่ได้

icon การงดการบังคับคดีตามมาตรา 289 (3) ที่กำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้ อยากทราบว่ากรณีที่มีลูกหนี้จำนวนหลายคน ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ทุกคนหรือไม่ หรือเฉพาะลูกหนี้ที่ถูกบังคับคดี
   ตอบ  การงดการบังคับคดีตามมาตรา 289 (3) ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้ตาม คำพิพากษา หมายถึงลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาขอให้งด การบังคับคดี

icon เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเจ้าพนักงานศาลแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีอยู่ภายใต้คำสั่งของศาลด้วยใช่หรือไม่ หมายถึงว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้อำนาจตุลาการของศาลใช่ไหมเจ้าพนักงานบังคับคดียังคงอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นอำนาจบริหารใช่หรือไม่ประเด็นความซ้ำซ้อนของอำนาจการบังคับบัญชาอยู่ที่ฝ่ายใดระหว่างฝ่ายตุลาการ หรือฝ่ายบริหาร
   ตอบ  อำนาจบังคับบัญชายังอยู่กับฝ่ายบริหารและสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพียงแต่กระบวนวิธีการบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจในฐานะเป็นเจ้าพนักงานศาล ในการดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไป ตามที่ศาลได้กำหนดไว้ในหมายบังคับคดี และตามบทบัญญัติในลักษณะสองแห่งภาคนี้ และ หากมี กรณีที่ความรับผิดตกแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี และเป็นเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติหน้าที่ บุคคลผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการบังคับคดีจะต้องใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลตาม กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือ ตามกฎหมายอื่น โดยให้คดีดังกล่าวอยู่ใน อำนาจของศาลยุติธรรม

icon กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ หากชำระไม่ได้หรือไม่ชำระหนี้ ตามคำพิพากษา ให้ยึดทรัพย์จำนอง คือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาด ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ให้เสร็จสิ้น ในกรณีที่มีการซื้อทรัพย์โดยขายแบบจำนองติดไปเจ้าหนี้จะสามารถบังคับคดีกับผู้ซื้อทรัพย์ต่อไป โดยไม่ต้องไปฟ้องคดีกับ ผู้ซื้อทรัพย์ใหม่ได้หรือไม่เพียงใด?
   ตอบ  ในกรณีที่มีการโอนทรัพย์จำนอง เมื่อผู้รับจำนองจะบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน จึงจะ บังคับจำนองได้ ตามประมวลกฎหมายแห่งและพาณิชย์ มาตรา 735

icon การยึดสิทธิของลูกหนี้ ตามคำพิพากษาตามใบอนุญาตประทานบัตรสัมปทาน ตามมาตรา 311 การอนุญาต หรือให้สัมปทานแก่ลูกหนี้เป็นสิทธิของคู่สัญญาเฉพาะตัว ผู้ให้สัมปทานต้องยินยอมในการขายด้วยหรือไม่
   ตอบ  การยึดใบอนุญาตประทานบัตร และสัมปทาน ผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข ตามกฎหมายที่ ออกใบอนุญาตประทานบัตร และสัมปทาน กำหนดไว้

icon กฎหมายเดิม หลายมาตราบอกว่าคำสั่งศาลศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด กฎหมายใหม่ถ้าไม่กำหนดว่าคำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด สามารถยื่นฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ ได้ใช่หรือไม่
   ตอบ  หากกฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นที่สุด และไม่ถูกจำกัดสิทธิในการอุทธรณ์ หรือ ฎีกา ผู้มีส่วนได้เสียใน การบังคับคดีก็ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ หรือ ฎีกา ได้ตามกฎหมาย

icon เงินเดือนของข้าราชการ มาตรา 302 (2) รวมถึงข้าราชการที่มาจากการเลือกตั้งด้วยหรือไม่ เพราะเดิมแนวฎีกาเดิมไม่คุ้มครองราชการเลือกตั้ง
   ตอบ  หากเป็นข้าราชการ เงินเดือนของข้าราชการ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ตามมาตรา 302 โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นข้าราชการประเภทใด

icon กรณี มาตรา 302 (4) ค่าชดเชยของเดิมอายัดได้หมดแต่ของใหม่ ไม่เกิน 300,000 บาท ถ้าขออายัดไว้ก่อนและมีหมายแจ้งนายจ้างแล้วก่อน วันที่ 4 กันยายน 2560 แต่หลังจากวันที่ 4 กันยายน 2560 ลูกหนี้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย เมื่อบทเฉพาะกาลไม่มีผลกระทบถึงการกระทำที่ได้ทำไปแล้ว คือ ต้องส่งเงินทั้งหมด กรณีลูกหนี้จะขอกำหนดจำนวนเงินโดยอาศัยมาตรา 302 วรรคสุกท้ายไม่ได้ เพราะไม่ได้ให้อำนาจไว้ แสดงว่าลูกหนี้ต้องถูกอายัดเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมดถูกต้องนะครับ
   ตอบ  อายัดค่าชดเชย หรือ เงินออกจากงาน ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นการอายัดโดยมีเงื่อนไข เมื่อเงื่อนไขสำเร็จ ภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ต้องบังคับตามกฎหมายใหม่ เจ้าพนักงาน บังคับคดีชอบที่จะต้องมีคำสั่งกำหนดจำนวนเงินดังกล่าวว่าเงินบำเหน็จ หรือ ค่าชดเชย เป็นจำนวนไม่ เกิน 300,000 บาท หรือ ตามจำนวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร ไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง การบังคับคดี ตามมาตรา 302 (4) ซึ่งหากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หรือ ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ เห็นด้วยกับคำสั่งกำหนดจำนวนเงินดังกล่าว ย่อมอาจยื่นคำร้องต่อศาลได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ได้ทราบคำสั่งเช่นว่านั้น เพื่อขอให้ศาลกำหนดจำนวนเงินใหม่ ตามมาตรา 302

icon ลูกหนี้ยังผ่อนชำระกับธนาคารยังไม่หมดสิทธิเป็นของธนาคาร จะยึดอย่างไร
   ตอบ  ถ้าลูกหนี้ยังไม่ได้ผิดนัด หรือ ผิดข้อตกลงกับเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ก็จะยังไม่ฟ้องร้อง หรือ บังคับคดีต่อไป

icon มีหมายบังคับมาที่ลูกหนี้ ลูกหนี้อ้างว่า วันที่ศาลนัดไกล่เกลี่ย และมีคำสั่งบังคับลูกหนี้ป่วยหนัก และ ไม่ทราบคำบังคับ จึงไม่ได้อุทธรณ์พอได้รับหมายบังคับโดยการปิดหมายจะแก้ไขอย่างไร
   ตอบ  ลูกหนี้สามารถยื่นคำร้องขอให้กรมบังคับคดีทำการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีได้

icon เนื่องด้วยมาตรา 301 (4) ใช้คำว่า “ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้” จึงขอเรียนถามว่า คำว่าทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ มีลักษณะเป็นอย่างไร มีบทนิยามและ คำจำกัดความเพียงใด แล้วแหวนหมั้นที่มีการตราชื่อลงในแหวนถือเป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นส่วนตัวโดยแท้หรือไม่
   ตอบ  ทรัพย์สินของลูกหนี้อันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ ไม่มีบทนิยามเฉพาะ แต่น่าจะหมายถึง ทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางจิตใจ เช่น หนังสือพระราชทานนามสกุล หรือ หนังสือได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น

icon การยึดทรัพย์ที่เป็นของใช้เฉพาะตัว เช่นที่นอนขณะซื้อเป็นเงินเกิน 20,000 บาท แต่ ณ วันยึดราคาหักค่าเสื่อมแล้ว ไม่ถึง 20,000 บาท จะใช้ราคาไหนเป็นหลักเกณฑ์
   ตอบ  เครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือ เครื่องใช้สอยส่วนตัว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะ ประเมินตามสภาพทรัพย์ที่เป็นอยู่ในขณะทำการยึด มิใช่ราคาในขณะที่ซื้อมา

icon ข้อเท็จจริง ในกรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการประกาศขายทอดตลาดจำนวนหลายครั้ง ในแต่ละครั้ง มีหลายๆ นัด และทุกๆ นัดไม่มีผู้เข้าเสนอราคา เนื่องจากทรัพย์ที่ขายนั้นเป็นที่ดิน และบ้านร้างนาน และ ผู้ในสภาพเสื่อมโทรม ส่วนการกำหนดราคาประเมินนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีได้กำหนดโดยนำราคาประเมินที่ดิน+ราคาประเมินบ้านร้างเข้าไปด้วยเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ สามารถยื่นคำร้องตามมาตรา 333 ป.วิแพ่ง เพื่อขอลดราคาขายได้หรือไม่ หรือมีช่องทางกฎหมายใดสามารถทำได้หรือไม่ ยื่นต่อใคร
   ตอบ  ในกรณีที่ไม่มีผู้ประมูลซื้อ หรือ สภาพทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป ผู้มีส่วนได้เสียอาจขอให้ประเมินราคาใหม่ ได้

icon เงินที่นำมาวางชำระ ตามมาตรา 278 วรรคสาม รบกวนอธิบายคำว่า “มิได้เป็นผลมาจากการยึดหรืออายัด” ด้วยครับ
   ตอบ  เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจบังคับคดี โดยวิธียึดทรัพย์สิน หรือ อายัดสิทธิเรียกร้อง และขาย ทอดตลาด ตามมาตรา 296 ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี ตามตาราง 5 ท้ายประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง แต่สำหรับเงินที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลภายนอกได้นำมาวางชำระหนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมมีอำนาจในอันที่จะรับชำระหนี้ หรือ ทรัพย์สินดังกล่าวได้ ตามมาตรา 278 วรรคสอง โดยเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือ บุคคลภายนอกได้นำมาวางชำระ เป็นเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้มา โดยมีผลจากการยึด หรือ การอายัด จึงได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี สำหรับ เงินและทรัพย์สินที่นำมาวาง

icon การเข้าสู้ราคาจากการขายทอดตลาดของผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 288 นั้น หากมีการฟ้องคดีก่อน มีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายฉบับนี้ แต่การขายทอดตลาดเพิ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่กฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับ เช่นนี้ การขายทอดตลาดต้องบังคับตามกฎหมายใหม่เลยหรือไม่ ที่จะให้สิทธิผู้มีส่วนได้เสียเข้าสู้ราคา ได้เอง หรือ กำหนดบุคคลในการเข้าสู้ราคาแทน
   ตอบ  ประกาศขายทอดตลาดซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดแล้ว ก่อนวันที่ 5 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ดูวันที่ลงท้ายประกาศ) เจ้าพนักงานบังคับคดีจะ ดำเนินการขายทอดตลาดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในประกาศขายทอดตลาด ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น (มาตรา 21) ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียยังคงมีสิทธิคัดค้านราคาได้ ตาม มาตรา 309 ทวิ (เดิม)

icon มาตรา 333 วรรค 2 “นับแต่ทราบวิธีขาย” หมายถึง วันที่รับประกาศขายทอดตลาด?
   ตอบ  ประกาศขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีจะระบุลำดับขาย และวิธีขาย เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้รับ ประกาศขายทอดตลาด จึงถือว่าได้ทราบวิธีการขาย

icon กรณีที่เป็นการขายโดยจำนองติดไป หากผู้ซื้อทรัพย์โดยติดจำนองไม่ดำเนินการไถ่ถอน และชำระหนี้แก่ผู้รับจำนอง มีวิธีใดคุ้มครองสิทธิของผู้รับจำนองใดบ้าง นอกเหนือจากการฟ้องคดีผู้ซื้อทรัพย์ เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ซื้อทรัพย์ที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายแบบนี้เพื่อหาประโยชน์
   ตอบ  ผู้รับจำนองจะต้องรีบดำเนินการฟ้องผู้รับโอน

icon มาตรา 335 นิติบุคคลจะต้องแจ้งค่าภาระส่วนกลาง จำเป็นหรือไม่ที่นิติบุคคลจะต้องแจ้งข้อบังคับนิติบุคคล มาพร้อมกับค่าภาระส่วนกลางหรือไม่ และมีระยะเวลาในการบังคับคดีอย่างไรในการส่งเอกสารที่เหลือ และถ้านิติบุคคลไม่แจ้งข้อบังคับมาตามหมาย จะมีวิธีการอย่างไรต่อไปเพื่อรับกับฉบับเอกสารสิทธิ (โฉนดที่ดิน/ห้องชุด) จากกรมบังคับคดี
   ตอบ  เป็นไป มาตรา 335(มาตรา 309 จัตวา เดิม)หนังสือเวียนของกรมบังคับคดี เรื่อง แนวปฏิบัติการขายทอดตลาดห้องชุดและที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการกำหนดสิทธิและการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

icon หากทรัพย์แต่ละส่วนมีไม่พอกับหนี้จะสามารถยึดหลายชิ้นได้หรือไม่
   ตอบ  เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิบังคับคดีกับทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งปวงจนกว่าจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน ตามคำพิพากษา เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นจะไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

icon กรณีที่ยึดที่ดินที่ห้ามโอน หากมีการยึดไปโดยผิดหลัง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมยึดหลังไม่มีการขายหรือไม่
   ตอบ  ถึงแม้ทรัพย์สินที่ทำการยึดจะโอนแก่กันไม่ได้ตามกฎหมาย และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี แต่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษานำยึด และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประเมินราคาทรัพย์ไว้ โจทก์ผู้ขอบังคับ คดีจะต้องรับผิดในค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี

icon การหักส่วนได้ใช้แทนของสถาบันการเงิน ในกรณีที่ซื้อทรัพย์จำนองเองได้ ในคดีล้มฯ หากศาลยังไม่ได้มีคำสั่งคำขอ สามารถใช้สิทธิหักส่วนได้ใช้แทนได้หรือไม่ และสามารถรับโฉนดได้หรือไม่
   ตอบ  เจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินที่จำนอง จะมีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทนได้ ก็ต่อเมื่อศาล หรือ เจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้บุริมสิทธิ์ก่อนเจ้าหนี้อื่น จึงจะมีสิทธิขอหัก ส่วนได้ใช้แทนราคาได้

icon อายัด “ค่าเช่าคอนโดฯ” เมื่อผู้เช่าส่งเงินอายัดให้เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจะออกใบเสร็จรับเงินค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าหรือไม่
   ตอบ  เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับเงินอายัดแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะออกใบเสร็จรับเงิน และส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่บุคคลภายนอกที่ส่งเงินอายัดทุกครั้ง

icon เงินบำเหน็จตามมาตรา 302 หมายถึงเงินอะไร รบกวนยกตัวอย่าง และรวมถึงเงินบำเหน็จที่บริษัทประกันชีวิตจ่ายให้ตัวแทนประกันชีวิต กรณีที่ขายประกันให้ได้หรือไม่
   ตอบ  ตามมาตรา 302 (4) เงินบำเหน็จหมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการ หรือทำงานมา ซึ่งทางราชการ หรือ นายจ้างจะจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อออกจากงาน และค่าชดเชย หมายถึง เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง เมื่อเลิกจ้าง สำหรับค่าบำเหน็จของตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต เป็นค่าตอบแทน หรือประโยชน์ ที่ตัวแทนประกันชีวิต หรือ นายหน้าประกันชีวิต ได้รับจากบริษัทประกันชีวิต ที่ทำผลงานได้ดีเด่น หรือ ทำงานได้ตามเป้า มิได้อยู่ในความหมายของมาตรา 302 (4) จึงอยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

icon ขอทราบวิธีการ ขั้นตอน ในการแก้ปัญหากรณีไม่อาจเข้าใช้อาคารชุดที่ซื้อได้จากการขายทอดตลาดจากสำนักงานบังคับคดี (ข้อมูลเพิ่มเติม) ได้บอกกล่าว แจ้งหนังสือให้ผู้ครอบครอง (ผู้ถูกยึดขาย) ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/หลังจากนั้น 1 เดือน ยังเพิกเฉยไม่รับการติดต่อ ผู้ซื้อทอดตลาด/ได้ชำระราคา/ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินมาถูกต้องแล้วตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2560
   ตอบ  เมื่อผู้ซื้อได้โอนอาคารชุดแล้ว หากทรัพย์สินที่โอนมีลูกหนี้ หรือ บริวารอยู่อาศัย และ ไม่ยอมออกไปจากอาคารชุด ผู้ซื้อมีสิทธิยื่นคำขอต่อศาลที่อาคารชุดตั้งอยู่ในเขตศาลให้ออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้ลูกหนี้และบริวารออกไปจากอาคารชุดนั้นได้ ตามมาตรา 334

icon ทรัพย์สินของบุตรผู้เยาว์ตามกฎหมายของลูกหนี้ตามคำพิพากษา มีแนวทางในการยึดอายัดทรัพย์อย่างไร
   ตอบ  ตามมาตรา 297 (กฎหมายใหม่) ได้ยกเลิก ทรัพย์สินที่เป็นภรรยา และที่เป็นของบุตรผู้เยาว์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งตามกฎหมายอาจถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือ เป็นทรัพย์สินที่อาจบังคับเอาชำระหนี้ได้ ตามมาตรา 292 วรรคสอง (กฎหมายเก่า)

icon การยื่นคำร้องขอให้กำหนดหรือคัดค้านวิธีการขายต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ภายใน 3 วัน นับแต่ทราบวิธีขาย
    - อยากทราบว่า “ทราบ” เมื่อใดถือว่าทราบ ตั้งแต่นำยึด หรือเมื่อได้รับประกาศขายทอดตลาด
    - หากถือว่าทราบตั้งแต่นำยึด ในรายงานการยึดจะระบุวิธีการขายไว้ด้วยหรือไม่
    - กรณีที่มีการนำยึดที่ดินไว้ก่อน ต่อมามีการนำยึดสิ่งปลูกสร้างเพิ่มภายหลัง ถ้าจะต้องขอขายรวมกันไป จะมีแนวทางอย่างไร หรือกรณีที่นำยึดคนละคดีแดง แต่สภาพทรัพย์ต้องนำมาขายพร้อมกัน จะมีแนวทางอย่างไร

   ตอบ  ก่อนประกาศขายทอดตลาด ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินซึ่งจะต้องขาย อาจร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี รวม หรือ แยกขายทรัพย์สิน หรือ ขอให้ขายทรัพย์สินนั้นตามลำดับที่กำหนดได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาด จะระบุลำดับทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาด และจะระบุด้วยว่า จะขายรวม หรือ แยกขาย ดังนั้น เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้รับประกาศขายทอดตลาด จะต้องร้องคัดค้านต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อนวันขายทอดตลาด แต่ต้องไม่ช้ากว่า 3 วัน นับแต่วันทราบวิธีการขาย หากเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยอมปฏิบัติตามคำร้องขอ หรือ ตามคำคัดค้าน ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลภายใน 2 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอ หรือ ตามคำคัดค้าน ตามมาตรา 332 วรรคสอง
    ในกรณีที่มีการยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยปกติ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำการขายทอดตลาดรวมกันไปทั้งที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
    ในกรณีที่มีการนำยึดไว้หลายคดี หากจะต้องทำการขายรวมกันไป โดยปกติเจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำการประกาศขายทอดตลาดพร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่สนใจประมูลซื้อจะต้องแยกราคาที่เสนอซื้อ ในแต่ละคดี

icon ประกาศขายทอดตลาดตามกฎหมายที่แก้ไข จะมีราคาเริ่มต้นการขายที่เท่าใด จะมีกำหนดขายกี่นัดแต่ละนัดมีระยะห่างกันเท่าใด
   ตอบ  เจ้าพนักงานบังคับคดี จะกำหนดขายทอดตลาด รวม 4 นัด โดยแต่ละนัด จะห่างกัน ประมาณ 21 วัน
icon บุคคลที่ล้มละลาย สามารถเข้าสู้ราคาได้หรือไม่
   ตอบ  เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ อำนาจในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ จะตกอยู่แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยลูกหนี้จะไม่มีอำนาจกระทำการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ กิจการของตนเอง ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 22 และ มาตรา 24 บุคคลล้มละลาย จึงไม่อาจเข้าประมูลซื้อได้ หากเข้าประมูลซื้อ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไม่คืนหลักประกันที่วางไว้ให้แก่ผู้ซื้อ ไม่ว่าจะประมูลซื้อได้ หรือไม่ก็ตาม แต่จะส่งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อรวบรวมไว้ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อแบ่งให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ต่อไป

icon หนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ถ้าผิดนัดชำระในปีที่ 9 ระยะเวลา การบังคับคดีจะเริ่มนับเมื่อใด และสิ้นสุดเมื่อใด
   ตอบ  ถ้าหนี้ตามคำพิพากษาตามยอมกำหนดให้ชำระเป็นงวด เป็นรายเดือน หรือ เป็นรายปี ให้นับระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่หนี้ตามคำพิพากษานั้นอาจบังคับชำระได้ ดังนั้น ถ้าตามคำพิพากษาตามยอม โจทก์และจำเลยตกลงกันว่า หากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด ระยะเวลาการบังคับคดีสำหรับหนี้ตามคำพิพากษาที่เหลือ จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันผิดนัด ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันที่อาจบังคับชำระหนี้ได้ โดยมีระยะเวลาในการบังคับคดี 10 ปี ตามมาตรา 274

icon ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถอายัดหุ้นได้หรือไม่ (กรณีมีหนี้กับสหกรณ์และไม่มีหนี้กับสหกรณ์)
   ตอบ  การอายัด อาจกระทำได้ไม่ว่าหนี้ที่เรียกร้องนั้นจะมีข้อโต้แย้ง ข้อจำกัด เงื่อนไข หรือได้กำหนดจำนวนไว้แน่นอน หรือไม่ก็ตาม ตามมาตรา 317 ดังนั้น เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงอาจขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินค่าหุ้น เมื่อพ้นสมาชิกภาพ ตามจำนวนที่คงเหลือภายหลังดำเนินการตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้

icon กรณีตามมาตรา 296 ถ้ามีเหตุขัดข้องที่ไม่อายัด/อายัดได้ทันที แล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาร้องขอ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจสั่งห้ามมิให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาขอโอนฯ ไว้ชั่วคราวไว้ก่อนเท่าที่จำเป็น ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะสั่งห้ามดังกล่าวจะยึดตามระยะเวลาที่เจ้าหนี้ร้องขอ หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีมีดุลพินิจในการกำหนดระยะเวลาเท่าที่จำเป็น
   ตอบ  ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่อาจยึด หรือ อายัด ได้ทันที เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจสั่งห้ามมิให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาโอน ขาย ยักย้าย หรือ จำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน หรือ สิทธิเรียกร้องนั้นไว้เป็นการชั่วคราวไว้ก่อน ได้เท่าที่จำเป็น และเจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจมีคำสั่งยกเลิก หรือ แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงคำสั่งห้ามดังกล่าวได้ ซึ่งในการพิจารณามีคำสั่งห้ามดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะพิจารณาให้เท่าที่จำเป็นจริงๆ

icon กรณีที่ทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ (สังหาริมทรัพย์) อยู่ในความครอบครองของจำเลย ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคล/บุคคลล้มละลาย จะสามารถยื่นเรื่องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อเข้าไปยึดทรัพย์ดังกล่าวคืนได้หรือไม่อย่างไร
   ตอบ  เป็นการบังคับคดีกรณีที่ให้ส่งคืน หรือ ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง กฎหมายใหม่ได้บัญญัติอยู่ในหมวด 3 ตั้งแต่มาตรา 346 ถึงมาตรา 348 เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงอาจขอให้เจ้าพนักงานดำเนินการบังคับคดีกับทรัพย์สิน หรือ ทรัพย์เฉพาะสิ่งดังกล่าวได้

icon ศาลได้พิจารณาให้จำเลยชดใช้เงิน และกระทำการซ่อมทรัพย์ที่เสียท้าย (ศาลอุทธรณ์) ให้โจทก์ทุนทรัพย์นี้ที่ศาลพิพากษาคือ 78,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ทางจำเลยได้ยื่นฎีกา และขอทุเลาการบังคับคดี ทางศาลชั้นต้นได้รีบส่งไปศาลฎีกาโดยไม่ฟังคำคัดค้านจากโจทก์ และโจทก์ไม่ทราบว่าต้องทำเรื่องแก้การทุเลาการบังคับคดี
    1) ช่วงที่เรื่องอยู่ศาลฎีกาทางโจทก์สามารถส่งเรื่องให้กรมบังคับคดีได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร เพราะยิ่งเวลาช้าโจทก์เสียเปรียบ เพราะทรัพย์สินยิ่งเสียหายเพิ่มขึ้น
    2) การบังคับคดีไม่ใช้วิธีขายทอดตลาดได้หรือไม่ ใช้ยึดทรัพย์จากธนาคารได้หรือไม่ กรมบังคับคดีจะช่วยอย่างไรกับตรงนี้ และการจัดทำเอกสาร ถ้าโจทก์ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายจะทำอย่างไร
    3) เขียนขอแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี แต่ศาลชั้นต้นส่งไปให้ศาลฎีกาหมด ซึ่งโจทก์ก็กังวลว่าจะทำให้การบังคับคดีได้ทรัพย์ช้ายิ่งขึ้น
    4) ลูกหนี้ ไม่ได้วางทรัพย์ให้โจทก์เสียแต่ค่าธรรมเนียมชั้นศาลฎีกา ถามศาลชั้นต้นแจ้งว่าเนื่องจากจำเลยขอทุเลาบังคับคดีไม่สามารถบังคับคดีได้ คำถามนี้เคยถามเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี แต่ตอบคำถามไม่ตรงกัน จึงขอความกรุณาพิธีกรด้วยค่ะ

   ตอบ  การยื่นอุทธรณ์ หรือ การยื่นฎีกาไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำพิพากษา เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอาจขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้
    ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ยึดมา เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องดำเนินการขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเป็นผู้รับจำนอง และประสงค์จะเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุดเป็นสิทธิ จึงไม่ต้องดำเนินการขายทอดตลาด เนื่องจากการยึดทรัพย์ที่จำนองเป็นอันเพิกถอนไปในตัว ตามมาตรา 324 (1) (ก)
    เมื่อศาลยังมิได้มีคำสั่งให้งดการบังคับคดี หรือ ให้ทุเลาการบังคับคดี เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาย่อมมีสิทธิที่จะบังคับคดีตามคำพิพากษาได้ และขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดทรัพย์สิน หรือ อายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาตามหมายบังคับคดีของศาลได้

icon ขอคำอธิบายของคำว่า “สละสิทธิในการบังคับคดี” กับการขอถอนบังคับคดี มีความแตกต่างกันอย่างไร
   ตอบ  ถอนการบังคับคดี หมายถึง การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องดำเนินการถอนการบังคับคดี ตามมาตรา 292 (1) ถึง (7)
    ส่วนการสละสิทธิในการบังคับคดี ตามมาตรา 292 (6) หมายถึง การที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนสละสิทธิในการบังคับคดี ซึ่งในกรณีนี้ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะหมดสิทธิไม่สามารถที่จะบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาสำหรับหนี้นั้นอีกต่อไป

icon ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีที่ดิน 1 แปลง ต่อมาได้เสียชีวิต มีนาย ก. เป็นผู้จัดการมรดก และได้โอนที่ดินเป็นชื่อของผู้จัดการมรดก
    1) เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของลูกหนี้ตามคำพิพากษายึดที่ดินแปลงนี้ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
    2) หากผู้จัดการมรดกมีเจ้าหนี้ฯ เจ้าหนี้ฯ จะยึดที่ดินแปลงที่รับโอนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

   ตอบ  เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาย่อมมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากกองมรดกของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของผู้ตาย จึงมีสิทธิยึดทรัพย์มรดกดังกล่าวได้
    ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ต้องจัดการและแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาท ซึ่งผู้จัดการมรดก อาจไม่ใช่ทายาทของผู้ตาย ที่มีสิทธิได้รับมรดก ทรัพย์มรดกดังกล่าวจึงอาจไม่ใช่เป็นของผู้จัดการมรดก เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของผู้จัดการมรดกจึงอาจไม่มีสิทธิที่จะยึดได้

icon กรณีลูกหนี้ซึ่งเป็นบริษัทยกเลิกบริษัทไปแล้วจะทำอย่างไร เพราะได้ปิดบัญชีธนาคารหมด และปิดบริษัทตามทรัพย์ไม่ได้
   ตอบ  เมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้เลิกบริษัทไปแล้ว และไม่มีทรัพย์สิน ก็ย่อมไม่อาจที่จะทำการบังคับคดีได้

icon อีกกรณีคือลูกหนี้รายนี้เคยเป็นบริษัทลูกของบริษัท (A) จะสามารถยึด อายัด บริษัท (A)ได้หรือไม่
   ตอบ  บริษัทในเครือ หรือ บริษัทลูก จดทะเบียนนิติบุคคล แยกต่างหากจากบริษัทแม่ จึงมิได้เป็นนิติบุคคลเดียวกัน จึงไม่อาจทำการบังคับคดีกับบุคคลอื่นที่มิใช่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้

icon การขอทุเลาการบังคับคดีจะหยุดการบังคับคดีได้หรือไม่
   ตอบ  เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่อาจดำเนินการบังคับคดี หรือทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปได้ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

icon กรณีคำพิพากษากำหนดให้ลูกหนี้ “ส่งมอบคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อ หรือให้ชำระราคารถยนต์เป็นเงิน ... บาท” คำว่า “หรือ” ในที่นี้คือการกำหนดการบังคับคดีตามคำพิพากษาตามลำดับ หรือ กำหนดให้เจ้าหนี้เลือกวิธีการบังคับตามคำพิพากษาในวิธีการใดก็ได้
   ตอบ  ต้องดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามลำดับที่กำหนดไว้ในคำพิพากษา

icon กรณีคำพิพากษากำหนดลำดับการชำระหนี้โดยให้ส่งคืนทรัพย์ก่อน หากคืนไม่ได้จึงให้ใช้ราคา การที่เจ้าหนี้ทราบแล้วว่าทรัพย์ตามคำพิพากษายังมีอยู่ที่ลูกหนี้ชั้นต้น แต่ไปนำสืบทรัพย์ของผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วม และนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งมีราคาท่วมหนี้ตามคำพิพากษาผู้ค้ำประกันจึงแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าทรัพย์ตามคำพิพากษายังคงมีอยู่ แต่เจ้าพนักงานบังคับคดียังคงทำการนำทรัพย์ของผู้ค้ำออกขายทอดตลาด การบังคับคดีดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
   ตอบ  ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันตกลงยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ผู้ค้ำประกันย่อมไม่มีสิทธิตามมาตรา 688, 389 และ 690 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 691 ดังนั้น เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชั้นต้น และผู้ค้ำประกันร่วมกันรับผิด ผู้ค้ำประกันจึงไม่อาจขอให้เจ้าหนี้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนได้ แต่การบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ชั้นต้น หรือ ผู้ค้ำประกัน เจ้าพนักงานจะต้องบังคับคดีไม่เกินหนี้ตามคำพิพากษา ค่าฤชาธรรมเนียม และ ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ตามมาตรา 300 ในกรณีที่ยึดทรัพย์เกินความจำเป็น ความรับผิดจะตกอยู่กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ตามมาตรา 284

icon กรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นสมาชิกสหกรณ์ และมีหุ้นรวมทั้งหนี้กับสหกรณ์หากลูกหนี้ตาย เงินค่าหุ้นจะต้องจ่ายหนี้สหกรณ์ก่อนหรือจ่ายหนี้ตามคำพิพากษาก่อน
   ตอบ  เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินค่าหุ้น เมื่อพ้นสมาชิกภาพ ตามจำนวนที่คงเหลือภายหลังดำเนินการตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

icon หากลูกหนี้มีหุ้นในสหกรณ์แต่ไม่มีหนี้กับสหกรณ์ ต่อมามีหนังสือจากเจ้าพนักงานบังคับคดีขออายัดหุ้น แต่ลูกหนี้ยังไม่ได้ลาออกหรือตายจนเวลาผ่านไป 15 ปี จึงลาออกจากสหกรณ์ ถ้าเป็นอย่างนี้สหกรณ์ยังต้องส่งเงินค่าหุ้นไปยังเจ้าพนักงานหรือไม่
   ตอบ  การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่มีสิทธิได้รับชำระหนี้เป็นคราวๆ ให้มีผลเป็นการอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ภายหลังการอายัดนั้นด้วย ตามมาตรา 317 ดังนี้ แม้เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็ยังสามารถดำเนินการบังคับคดีต่อไปได้ จนกว่าจะบังคับคดีดังกล่าวเสร็จ แต่ในกรณีที่เป็นการอายัดสิทธิเรียกร้องโดยมีเงื่อนไข และเงื่อนไขสำเร็จภายหลังเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาในการบังคับคดี ยังไม่มีแนวคำพิพากษาในเรื่องดังกล่าว

icon ในกรณีที่เป็นคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งมีการทำสัญญาประนีประนอมกันแล้วว่า นาย ก.จะตกลงจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูบุตรให้นาง ข. เป็นงวดๆ ไปนั้น ถ้าหากนาย ก. ผิดนัดชำระหนี้ให้นาง ข. นาง ข.จึงร้องขอต่อศาลเพื่ออกหมายบังคับคดีให้อายัดเงินเดือนของนาย ก. แต่ นาย ก. เป็นข้าราชการซึ่งเงินไม่อยู่ในความรับผิดของ มาตรา 302 (2) จะสามารถอายัดได้หรือไม่ หรือต้องร้องขอต่อศาลให้ระบุว่าสามารถอายัดได้ หรือมีวิธีการอื่นใดที่สามารถจะกระทำได้
   ตอบ  ในการบังคับคดีตามคำพิพากษา หรือ คำสั่งของศาลเพื่อชำระค่าอุปการะเลี้ยงดู หรือ ค่าเลี้ยงชีพนั้น สิทธิเรียกร้อง เป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตามมาตรา 286 (1) (2) และ (3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีเป็นจำนวนตามที่ศาลเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงฐานะในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามคำพิพากษา จำนวนบุพการี และ ผู้สืบสันดาน ซึ่งอยู่ในความอุปการะของลูกหนี้ตามคำพิพากษาด้วยโดยค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีให้ได้รับการยกเว้น ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 154 ซึ่งบทบัญญัติมาตรา 286 (1) (2) และ (3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตรงกับมาตรา 302 (1) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ดังนั้นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงอาจขอให้บังคับคดีกับเงินเดือนของข้าราชการได้เหมือนเดิม

icon มาตรา 287 (5) กำหนดให้บุคคลอื่นใดซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุแห่งการดำเนินการบังคับคดี เป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี จึงอยากทราบว่าผู้ซื้อเดิม (ทิ้งเงินมัดจำ) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ตามความหมายของมาตรา 287 (5) หรือไม่
   ตอบ  เนื่องจาก ในการขายทอดตลาดใหม่ หากได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาค่าขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ซื้อเดิมจะต้องรับผิดในส่วนที่ขาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516 ดังนั้น ผู้ซื้อเดิม จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีอันเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามมาตรา 287 (5)

icon หากกรณีตามข้อ 1 ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี การของดการบังคับคดีตามาตรา 289 (3) ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวหรือไม่
   ตอบ  ถึงแม้ผู้ซื้อเดิมจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ตามมาตรา 287 (5) แต่การของดการบังคับคดีเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม เจ้าหนี้ผู้ทรงบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สิน และผู้ขอเฉลี่ย ซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินจากการขายทอดตลาด หรือ เงินเหลือคืนจากการขายทอดตลาด ดังนั้น หากมีการงดการบังคับคดี โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นได้ให้ความยินยอมด้วย ผู้มีส่วนได้เสียอื่นย่อมได้รับความเสียหายจากการบังคับคดี แต่กรณีผู้ซื้อเดิม การที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของดการบังคับคดี มิได้ทำให้ผู้ซื้อเดิมได้รับความเสียหายแต่อย่างใด จึงไม่จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ซื้อเดิมก่อน ตามมาตรา 289 (3)

icon กรณีตามมาตรา 287 บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย จำเลยที่ 1 ผู้กู้ จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้จำนองทั้งสองเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา กรณีการส่งประกาศขายทอดตลาดเพื่อขายที่ดินจำนอง การส่งประกาศต้องส่งประกาศแก่จำเลยทั้งสอง หรือเฉพาะจำเลยที่ 2
   ตอบ  ในการส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผู้ส่วนได้เสีย เจ้าพนักงานบังคับคดี จะแจ้งกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ ซึ่งจะทำการขายอดตลาดให้บรรดาผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี เฉพาะเท่าที่ปรากฏตามทะเบียน หรือ ประการอื่นทราบ ตามมาตรา 331 วรรคสาม

icon ในกรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีรับเงินวางชำระหนี้แทนเจ้าหนี้ โจทก์ และผู้ร้องขอเฉลี่ยโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเวลาคิดค่าธรรมเนียมจะเอาหนี้ตามคำพิพากษาของเจ้าหนี้โจทก์มาคิดเท่านั้น ไม่เอาหนี้ของผู้ร้องขอเฉลี่ยมาบวกเข้าไป ใช่หรือไม่
   ตอบ  ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้วางเงินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นจำนวนพอชำระหนี้ตามคำพิพากษา และ ค่าฤชาธรรมเนียมแห่งคดีของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา และของผู้ขอเฉลี่ยซึ่งศาลมีคำสั่งอนุญาตนั้น ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีคิดจากราคาประเมินของทรัพย์ที่ยึด

icon การสืบทรัพย์ มีเครื่องมือไหนที่ช่วยเจ้าหนี้ได้บ้าง เช่น จะไปขอธนาคารเพื่อดูว่าจำเลยมีบัญชีอยู่ในธนาคารนี้หรือไม่ กรมบังคับคดีเคยมีแนวคิดจะช่วยเจ้าหนี้ในเรื่องนี้ไหม
   ตอบ  เนื่องจาก ข้อมูลบัญชีเงินฝากเป็นข้อมูลของธนาคาร การเปิดเผยข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร ว่าเจ้าของบัญชีมีเงินฝากประเภทใด เลขที่บัญชีเท่าใด จำนวนเท่าใด เป็นการรุกล้ำสิทธิของเจ้าของข้อมูลโดยไม่สมควร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ตาม พรบ. ธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 ก็ยังกำหนดห้ามธนาคารมิให้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของธนาคาร เพราะอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของธนาคารได้ แม้ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐก็ตาม

icon มาตรา 335 ทรัพย์ที่ขายทอดตลาดเป็นห้องชุด หรือที่ดินจัดสรร หากนิติบุคคลอาคารชุด หรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้างหรือแจ้งว่าไม่มี ให้เจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อได้รับโอนกรรมสิทธิ์แล้ว แต่นิติบุคคลขอเรียกเก็บหนี้ที่ค้างย้อนหลังไปตั้งแต่ก่อนวันเข้าซื้อจากการขายทอดตลาด หรือก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อต้องจ่ายหรือไม่วัตถุประสงค์ของมาตรา 335 หมายถึง หนี้ที่ค้างย้อนหลังเป็นอันระงับไปหรือไม่หากผู้ซื้อต้องการขายต่อ แต่นิติบุคคลอาคารชุดไม่ยินยอมออกใบปลอดหนี้ให้หากไม่ชำระหนี้ที่ค้างก่อนซื้อ ผู้ซื้อควรทำอย่างไร เพื่อให้ขายทรัพย์ได้
   ตอบ  เมื่อนิติบุคคลอาคารชุด ไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้างชำระต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำบอกกล่าวจากเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือ แจ้งว่าไม่มีหนี้ที่ค้างชำระ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการปลอดหนี้ ตามมาตรา 335 วรรคสาม โดยผู้ซื้อไม่จำต้องรับผิดชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ก่อนวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้เคาะไม้ขายทอดตลาดให้แก่ผู้ซื้อ เฉพาะผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดเท่านั้น ที่ได้รับการคุ้มครอง ตามมาตร 335 หนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ค้างชำระ มิได้ระงับ เพียงแต่ผู้ซื้อไม่จำต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ค้างชำระดังกล่าว เนื่องจากกฎหมายได้บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดที่จะต้องแจ้งค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ค้างชำระ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะกันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ให้แก่บุคคลอาคารชุดก่อนเจ้าหนี้จำนอง และ เจ้าหนี้อื่นๆ

icon มาตรา 278 ในคดีที่มีเจ้าหนี้ผู้ขอเฉลี่ยตามมาตรา 326 แต่อยู่ระหว่างศาลนัดไต่สวนคำร้องขอเฉลี่ยลูกหนี้ นำเงินมาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจะจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ผู้ขอยึดไปเลยหรือรอฟังคดีร้องขอเฉลี่ยเสียก่อนจึงจะจ่ายเงิน
   ตอบ  ในกรณีที่ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้เฉลี่ยทรัพย์ได้ ตามมาตรา 326 ผู้ร้องยังไม่มีสิทธิได้รับเงินที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษานำมาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงต้องนำไปชำระให้แก่โจทก์ในคดีนั้น เท่านั้น

icon มาตรา 323 ถ้าได้ยื่นคำร้องแล้วแต่ศาลยังไม่สั่งรับคำร้อง บุคคลภายนอกนำสำเนามายื่นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจะงดการขายหรือไม่
   ตอบ  เมื่อศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์แล้ว ให้ส่งสำเนาคำร้องขอให้แก่โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา จำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา และเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับคำร้องขอเช่นว่านี้ ให้งดการขายทอดตลาด หรือ จำหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้ในระหว่างรอคำวินิจฉัยชี้ขาด ตามาตรา 323 วรรคสาม ดังนั้น ถ้าศาลยังไม่ได้มีคำสั่งรับคำร้องขอ เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่อาจงดการบังคับคดี หรือ งดการขายทอดตลาดได้

icon มาตรา 323 ให้ยื่นคำร้องต่อศาลภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการยึดทรัพย์สิน ดังนั้นวันที่มีการยึดทรัพย์สิน คือวันที่เจ้าหนี้ไปยึดกับเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งการยึด หรือวันที่ผู้เป็นเจ้าของรวมได้ทราบการยึดนั้น
   ตอบ  ตามมาตรา 312 วรรคท้าย บัญญัติว่า เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งการยึดให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษา และ เจ้าพนักงานที่ดิน หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์นั้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นการยึดตามกฎหมาย ดังนั้น นับแต่วันที่มีการยึดทรัพย์สินนั้น จึงน่าจะหมายถึงวันที่การยึดมีผลโดยชอบตามกฎหมายแล้ว

icon การงดบังคับคดีตามมาตรา 289 (3) ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้ทุกคน แม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์ที่ถูกยึดใช่หรือไม่ และมาตรา 289 วรรคท้าย ที่ให้เจ้าพนักงานบังตับคดีส่งคำบอกกล่าวการงดให้เจ้าหนี้คนนอก เว้นแต่งดตามคำขอของบุคคลนั้น หากเจ้าหนี้ของด+ลูกหนี้มีหนังสือยินยอมเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ต้องแจ้งการงดไปยังเจ้าหนี้ แต่สำหรับลูกหนี้เจ้าพนักงานบังคับคดียังคงต้องแจ้งการงดใช่หรือไม่ (แม้ลูกหนี้จะทำหนังสือยินยอมแล้ว)
   ตอบ  ลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่จะต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือในการที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาขอให้งดการบังคับคดี ตามมาตรา 289 (3) เฉพาะลูกหนี้ตามคำพิพากษารายที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาขอให้งดการบังคับคดีเท่านั้น
    ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของดการบังคับคดี โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีครบถ้วนแล้ว ถือว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทราบการที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ขอให้งดการบังคับคดีแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้งดการส่งคำบอกกล่าว ตามมาตรา 289 วรรคท้าย

icon กรณีบังคับคดีแทน สำเนาหมายบังคับคดีที่เจ้าหนี้นำไปตั้งเรื่องในการยึด ณ ศาลที่บังคับแทนนั้น สำเนาหมายต้องมีการรับรองหรือไม่
   ตอบ  สำเนาหมายบังคับคดีที่จะนำไปดำเนินการบังคับคดีนอกเขตศาลจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ศาล หรือ เจ้าพนักงานบังคับคดี เนื่องจากในการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องแสดงหมายบังคับคดีให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ครองครอง หรือ ผู้ดูแลทรัพย์สินที่จะถูกบังคับคดีทราบด้วย ตามมาตรา 281 วรรคสาม

icon เจ้าหนี้ยื่นคำขอยึดทรัพย์เป็นที่ดิน+สปส. ราคาประเมินประมาณ 900,000 บาท แต่ยอดหนี้ตามคำพิพากษา 30,000 บาท โดยแถลงว่าไม่มีทรัพย์อื่น กรมบังคับคดีดำเนินการยึดให้หรือไม่/มีวิธีการดำเนินการอย่างใดหรือไม่
   ตอบ  เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องบังคับคดีไม่เกินหนี้ตามคำพิพากษา ค่าฤชาธรรมเนียม และ ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี ตามมาตรา 300 เว้นแต่ในกรณีมีความจำเป็นต้องยึดทรัพย์สินที่มีราคาสูงเกินกว่าที่พอจะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ เช่น ไม่มีทรัพย์สินอื่น หรือ มีทรัพย์สินอื่น แต่มีภาระหนี้จำนองท่วมราคาทรัพย์สิน แต่อย่างไรก็ดีถ้าทรัพย์สินนั้นอยู่ในสภาพที่จะแบ่งยึดได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย เจ้าพนักงานบังคับคดีก็มีอำนาจที่จะแบ่งยึดให้เพียงพอชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เนื่องจากการยึดทรัพย์เป็นเรื่องของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดให้ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดให้เกินกว่าที่จำเป็นแก่การบังคับคดี ความรับผิดย่อมไม่ตกแก่เจ้าพนักงานบังคับคดี แต่ตกอยู่แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ตามมาตรา 284 เว้นแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้กระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้

icon ถ้าลูกหนี้ซื้อแล้วไม่ชำระเงินผลจะเป็นอย่างไร
   ตอบ  เจ้าพนักงานบังคับคดีจะยกเลิกการขายทอดตลาด และ ริบเงินมัดจำ แล้วนำมาประกาศขายทอดตลาดใหม่ หากขายทอดตลาดแล้ว ได้เงินสุทธิน้อยกว่าราคาขายครั้งก่อนและค่าใช้จ่าย ผู้ซื้อเดิมจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด

icon กรณี ทรัพย์ขายทอดตลาดเป็นห้องชุด มีการขายทอดตลาดไปแล้ว 2 นัด แต่นิติบุคคลอาคารชุดไม่ได้แจ้ง รายการหนี้ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเพื่อออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้นิติบุคคลสามารถแจ้งรายการหนี้ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเพิ่มเติมได้หรือไม่ผู้เข้าซื้อทรัพย์ได้ จำเป็นต้องรับผิดชอบรายการหนี้ค่าใช้จ่าย (ของเจ้าของห้องเดิม) หรือไม่หากผู้ซื้อทรัพย์ได้ไม่ชำระรายการหนี้ (ของเจ้าของเดิม) จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดม เป็นชื่อของผู้เข้าซื้อได้หรือไม่
   ตอบ  เมื่อนิติบุคคลอาคารชุดไม่แจ้งรายการหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไม่กันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไว้เพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุดไม่อาจแจ้งรายการหนี้ค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ และผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ค้างชำระก่อนวันที่เคาะไม้ขาย ถึงแม้ผู้ซื้อจะไม่ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ค้างชำระให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด เจ้าพนักงานที่ดินก็สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการปลอดหนี้ตามมาตรา 335 วรรคสอง และ วรรคสาม

icon มาตรา 335 นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร จะได้รับเงินค่าส่วนกลางค้างชำระอย่างไร
   ตอบ  เมื่อนิติบุคคลอาคารชุด หรือ นิติบุคคลบ้านจัดสรร แจ้งค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ค้างชำระภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าว และ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่าย และส่งคำบอกกล่าว ไปยังเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ผู้รับจำนอง ผู้ขอเฉลี่ย และ นิติบุคคลอาคารชุด หรือ นิติบุคคลบ้านจัดสรร ให้ตรวจรับรองบัญชี หากไม่มีผู้ใดคัดค้านบัญ
 
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  360สถิติผู้เข้าชมรายวัน  360สถิติผู้เข้าชมรายวัน  360   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,211สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,211สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,211สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,211สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,211สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,211สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,211
Copyright By Legal Execution Department