logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
สถิติคดี - กรมบังคับคดี

กองนโยบายและแผน กรมบังคับคดี

สถิติคดีของกรมบังคับคดี
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี
แบบสอบถามความพึงพอใจกองนโยบายและแผน
แบบร้องเรียนเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน
ติดต่อกองนโยบายและแผน
02 881 4955
02 887 5153
plan@led.mail.go.th
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : ʶԵԼҪѹ  27ʶԵԼҪѹ  27   เดือนนี้ : ʶԵԼҪ͹ 1,061ʶԵԼҪ͹ 1,061ʶԵԼҪ͹ 1,061ʶԵԼҪ͹ 1,061ʶԵԼҪ͹ 1,061

สถิติคดีของกรมบังคับคดี

สถิติการบังคับคดีแพ่ง

รายการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สถิติการยึดทรัพย์สินคดีแพ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
สถิติการอายัดทรัพย์สินคดีแพ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
สถิติการยึดทรัพย์สินคดีแพ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
สถิติการอายัดทรัพย์สินคดีแพ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550

สถิติการบังคับคดีล้มละลาย

รายการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 - 2556
ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550

สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

รายการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550

สถิติการวางทรัพย์

รายการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550

สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง

สถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี

รายการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สถิติสำนวนคดีนายประกัน

รายการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์

รายการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

สถิติการผลักดันทรัพย์สิน

รายการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550

สถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รายการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
เดือนมกราคม พ.ศ.2555
ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2555
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554