กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กองนโยบายและแผน : กรมบังคับคดี

กองนโยบายและแผน กรมบังคับคดี

สถิติคดีของกรมบังคับคดี
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี
แบบสอบถามความพึงพอใจกองนโยบายและแผน
แบบร้องเรียนเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน
ติดต่อกองนโยบายและแผน
02 881 4955
02 887 5153
plan@led.mail.go.th
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : ʶԵԼ����Ҫ�����ѹ  7   เดือนนี้ : ʶԵԼ����Ҫ������͹ 189ʶԵԼ����Ҫ������͹ 189ʶԵԼ����Ҫ������͹ 189

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบรายงานของสำนักงบประมาณ

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายการ
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการจัดทำงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา วันที่ 9 สิงหาคม 2565
คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
คณะอนุกรรมาธิการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 (แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 (แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา 27 กรกฎาคม 2564
คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ และ ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร 14 กรกฎาคม 2564
คณะอนุกรรมาธิการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร 14 กรกฎาคม 2564
คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 (แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร 14 กรกฎาคม 2564
คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร 14 กรกฎาคม 2564
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 10 สิงหาคม 2563 10 สิงหาคม 2563
คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 3 สิงหาคม 2563 3 สิงหาคม 2563
คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 สิงหาคม 2563
คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 สิงหาคม 2563
คณะอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 สิงหาคม 2563
คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 สิงหาคม 2563
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 ธันวาคม 2562
คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 ธันวาคม 2562
คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 ธันวาคม 2562
คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ องค์การบริการส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2 ธันวาคม 2562
hotline สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79