กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กองนโยบายและแผน : กรมบังคับคดี

กองนโยบายและแผน กรมบังคับคดี

สถิติคดีของกรมบังคับคดี
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี
แบบสอบถามความพึงพอใจกองนโยบายและแผน
แบบร้องเรียนเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน
ติดต่อกองนโยบายและแผน
02 881 4955
02 887 5153
plan@led.mail.go.th
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : 14   เดือนนี้ : 294

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

ผลการดำเนินงานประจำปีของกรมบังคับคดี

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบรายงานของสำนักงบประมาณ (สงป.301, 302)

รายการ

การกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายการ
- การประชุมเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ 8/2563
- การประชุมเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ 7/2563
- การประชุมเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ 6/2563
- การประชุมเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ 5/2563
- การประชุมเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ 4/2563
- การประชุมเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ 3/2563
- การประชุมเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ 2/2563
- การประชุมเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ครั้งที่ 1/2563

เอกสารการมอบนโยบาย / ตรวจเยี่ยมกรมบังคับคดี

รายการ
- การประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดีของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ (วันที่ 26 สิงหาคม 2562)
- อธิบดีกรมบังคับคดีมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 21 กันยายน 2562)
- ข้อมูลต้อนรับการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (วันที่ 26 สิงหาคม 2562)
- ข้อมูลประกอบการประชุมหารือ การขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
- ข้อมูลต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

Powerpoint การประชุมผู้บริหารกรมบังคับคดี

รายการ

รายงานการประชุมผู้บริหารกรมบังคับคดี

รายการ
hotline สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79