กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กองนโยบายและแผน : กรมบังคับคดี

กองนโยบายและแผน กรมบังคับคดี

สถิติคดีของกรมบังคับคดี
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี
แบบสอบถามความพึงพอใจกองนโยบายและแผน
แบบร้องเรียนเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน
ติดต่อกองนโยบายและแผน
02 881 4955
02 887 5153
plan@led.mail.go.th
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : ʶԵԼ����Ҫ�����ѹ  6   เดือนนี้ : ʶԵԼ����Ҫ������͹ 188ʶԵԼ����Ҫ������͹ 188ʶԵԼ����Ҫ������͹ 188

แผนปฏิบัติราชการด้านต่างๆ ของกรมบังคับคดี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล

แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

แผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน

hotline สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79