กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กองนโยบายและแผน : กรมบังคับคดี

กองนโยบายและแผน กรมบังคับคดี

สถิติคดีของกรมบังคับคดี
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี
แบบสอบถามความพึงพอใจกองนโยบายและแผน
แบบร้องเรียนเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน
ติดต่อกองนโยบายและแผน
02 881 4955
02 887 5153
plan@led.mail.go.th
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : 2   เดือนนี้ : 290

แผนปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี

ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

แผนปฏิบัติราชการรายปี

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี

รายการ
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) New
รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565)
รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564)
รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2563)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2562)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

แผนปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อแผนปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี

hotline สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79