กรมบังคับคดี
Change Display  :
ledlogo

Internal audit

สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 137สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 137สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 137
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 3 (มิ.ย.65 - ก.ย.65)  New
ซักซ้อมการส่งรายงานการเงิน
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท
การซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การนำส่งเช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้ขึ้นเงินเกิน 6 ปี เป็นรายได้แผ่นดิน
นโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม  
การปิดบัญชีประจำวัน สำหรับผู้อำนวยการ  
การตรวจสอบงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาาร สำหรับผู้อำนวยการสำนักงาน  
คำสั่งการปฏิบัติงาน  
การจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือ ว.119 ว.179 ว.62 ปรับ1  
การบริหารพัสดุภาครัฐ และการใช้รถราชการ  
แนวทางการปรับปรุงในระบบบังคับคดีแพ่ง  
นโยบายและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565  
คนเด่นประจำเดือน  
กิจกรรม “3มิติ (ทำบุญ ปิ่นโตฯ)”  
กิจกรรม “ปัญหาที่อยากแก้”  
กิจกรรม “ความดีที่อยากทำ”  
ประกาศเจตนารมณ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน  
แผนส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน  
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 2 (ก.พ.65 - พ.ค.65)  
รายงานผลสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 1 (ต.ค.64 - ม.ค.65) 
รายงานผลการปฎิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
คู่มือการตรวจสอบการปรับปรุงบัญชีในระบบงานบังคับคดีแพ่ง 
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบ การควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน  
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 
ซักซ้อมการส่งรายงานการเงิน 
ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
เร่งรัดชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (ต.ค.63 - ม.ค.64) 
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2563 
เเนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงิน การรับเงิน เเละการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Payment) 
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2563) 
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 และงวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2563) 
คู่มือการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี 
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563) 
แนวทางการตรวจสอบการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
แนวทางการตรวจสอบแบบพิมพ์ใบสำคัญและสมุดเช็คธนาคาร 
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระ 
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 
แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานผลการติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน 
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค 
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 
รายงานผลการติดตามการแก้ไข / ปรับปรุงของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของงวดก่อน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561 
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องด้านการเงินและบัญชี 
คู่มือการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน 
คู่มือการตรวจสอบการควบคุม การจัดเก็บ การเบิกใช้แบบพิมพ์ใบสำคัญ และสมุดเช็ค 
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561  
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน 
การควบคุมภายในเกี่ยวกับการควบคุมและการจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งกรมบังคับคดี ที่ 704/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานค่าสาธารณูปโภค ประจำไตรมาสที่ 4 
ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ซักซ้อมการส่งรายงานการเงิน 
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.61) 
การตรวจทานรายงานทางการเงินประจำเดือน งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.60)  
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.61)  
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 (ต.ค.60 - ม.ค.61)  
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2560 
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ งวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 
กรอบความประพฤติและจริยธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี 
รายงานการประชุมสัมมนาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วินัยทางงบประมาณและการคลัง" 
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "นักบัญชีคดีแพ่ง ระดับต้น" 
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 งวดที่ 2 
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 งวดที่ 1 
ซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ สิ้นปีงบประมาณ 
หลักการปรับปรุงบัญชีในระบบงานเงินในคดี 
ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2555 
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจสอบ ปี 2555 งวดที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555) 
สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 3 ปีงบประมาณ 2554 
รายงานสรุปการตรวจสอบการยืมเงินทดรองราชการ 
สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2554 
คู่มือการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี 
สรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบงวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
ชี้แจงความแตกต่างของกฏบัตรการตรวจสอบภายในฉบับเดิมและฉบับใหม่ 
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 3) 
แก้ไขกฏบัตรการตรวจสอบภายใน 
ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน 
สรุปวิธีปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ผลสำรวจความพึงพอใจต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
แจ้งเปลี่ยนแปลงรายงานการเงิน >>> บันทึกข้อความ 
รายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
รายละเอียดประกอบรายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
รายงานการนำส่งรายได้ 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
Other interesting things
Execution Procedure Manual
SMEs rehabilitation process
Law Guide for People
Memorandum of Understanding (MOU)
Journal of the Legal Execution Department
latest news