home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร / การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

icon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (ตั้งแต่ เมษายน 2565 – กันยายน 2565)
icon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
icon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (ตั้งแต่ เมษายน 2564 – กันยายน 2564)
   icon บทสรุปผู้บริหาร ปี 64 รอบ 2
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 64 รอบ 2 (หน่วยงานส่วนกลาง)
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 64 รอบ 2 (เขตตรวจราชการ 1 - 6)
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 64 รอบ 2 (เขตตรวจราชการ 7 - 12)
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 64 รอบ 2 (เขตตรวจราชการ 13 - 18)

icon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
   icon บทสรุปผู้บริหาร ปี 64 รอบ 1
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 64 รอบ 1 (หน่วยงานส่วนกลาง)
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 64 รอบ 1 (เขตตรวจราชการ 1 - 6)
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 64 รอบ 1 (เขตตรวจราชการ 7 - 12)
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 64 รอบ 1 (เขตตรวจราชการ 13 - 18)

icon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (ตั้งแต่ เมษายน 2563 – กันยายน 2563)
   icon รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 63 รอบ 2 (หน่วยงานส่วนกลาง)
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 63 รอบ 2 (เขตตรวจราชการ 1 - 6)
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 63 รอบ 2 (เขตตรวจราชการ 7 - 12)
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 63 รอบ 2 (เขตตรวจราชการ 13 - 18)
   icon บทสรุปผู้บริหาร ปี 63 รอบ 2

icon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
   icon รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 63 รอบ 1 (หน่วยงานส่วนกลาง)
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 63 รอบ 1 (เขตตรวจราชการ 1 - 6)
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 63 รอบ 1 (เขตตรวจราชการ 7 - 12)
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 63 รอบ 1 (เขตตรวจราชการ 13 - 18)
   icon บทสรุปผู้บริหาร ปี 63 รอบ 1

icon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2 (ตั้งแต่ เมษายน 2562 - กันยายน 2562)
   icon รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 62 รอบ 2 (หน่วยงานส่วนกลาง)
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 62 รอบ 2 (เขตตรวจราชการ 1 - 6)
   icon สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย แยกตามเขตตรวจราชการ (ส่วนที่ 2)
   icon ผลสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 62 รอบ 2 (เขตตรวจราชการ 13 - 18)
   icon บทสรุปผู้บริหาร ปี 62 รอบ 2

icon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
   icon รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
   icon สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานส่วนกลาง
   icon สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย แยกตามเขตตรวจราชการ (ส่วนที่ 1)
   icon สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย แยกตามเขตตรวจราชการ (ส่วนที่ 2)
   icon สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย แยกตามเขตตรวจราชการ (ส่วนที่ 3)

icon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 (ตั้งแต่ เมษายน 2561 - กันยายน 2561)
   icon รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
   icon สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานส่วนกลาง
   icon สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย แยกตามเขตตรวจราชการ (ส่วนที่ 1)
   icon สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย แยกตามเขตตรวจราชการ (ส่วนที่ 2)
   icon สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย แยกตามเขตตรวจราชการ (ส่วนที่ 3)

icon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
   icon สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย รอบที่ 1
   icon บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
   icon สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานส่วนกลาง (ส่วนที่ 1)
   icon สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานส่วนกลาง (ส่วนที่ 2)
   icon สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย แยกตามเขตตรวจราชการ (ส่วนที่ 1)
   icon สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย แยกตามเขตตรวจราชการ (ส่วนที่ 2)
   icon สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย แยกตามเขตตรวจราชการ (ส่วนที่ 3)
   icon สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย แยกตามเขตตรวจราชการ (ส่วนที่ 4)
   icon สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย แยกตามเขตตรวจราชการ (ส่วนที่ 5)
   icon สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย แยกตามเขตตรวจราชการ (ส่วนที่ 6)

icon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 (ตั้งแต่ เมษายน 2560 - กันยายน 2560)
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย รอบที่ 2
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนกลาง
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนภูมิภาค (ส่วนที่ 1)
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนภูมิภาค (ส่วนที่ 2)
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนภูมิภาค (ส่วนที่ 3)

icon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย รอบที่ 1
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนกลาง
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนภูมิภาค (ส่วนที่ 1)
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนภูมิภาค (ส่วนที่ 2)
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนภูมิภาค (ส่วนที่ 3)

icon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 2 (ตั้งแต่ เมษายน 2559 - กันยายน 2559)
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย รอบที่ 2
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนกลาง
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนกลาง
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนภูมิภาค (ส่วนที่ 1)
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนภูมิภาค (ส่วนที่ 2)
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนภูมิภาค (ส่วนที่ 3)

icon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย รอบที่ 1
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนกลาง
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนภูมิภาค (ส่วนที่ 1)
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนภูมิภาค (ส่วนที่ 2)
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนภูมิภาค (ส่วนที่ 3)

icon ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 2 (ตั้งแต่ เมษายน 2558 - กันยายน 2558)
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย รอบที่ 2
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนกลาง
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนภูมิภาค (ส่วนที่ 1)
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนภูมิภาค (ส่วนที่ 2)
   icon สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนภูมิภาค (ส่วนที่ 3)
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,813สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,813สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,813สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,813สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,813   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 525,822สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 525,822สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 525,822สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 525,822สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 525,822สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 525,822สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 525,822
Copyright By Legal Execution Department