กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม

ʶԵԼҪ͹ 183ʶԵԼҪ͹ 183ʶԵԼҪ͹ 183
วิสัยทัศน์
"บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณค่า"

     กรมบังคับคดีมุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเท่าเทียมกัน มีกระบวนงานบังคับคดี การบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล มีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ ทั้งในด้านการเอาใจใส่ปัญหาของผู้รับบริการ ความมั่นใจและการวางใจในบริการ การตอบสนองที่รวดเร็ว และส่งมอบบริการที่มีคุณค่าจับต้องได้
พันธกิจ
1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาองค์กร ระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
7. พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างทั่วถึง
ค่านิยมร่วม "I AM LED"
I
Integrity มีความซื่อสัตย์
A Accountability มีความรับผิดชอบ
M Management การบริหารจัดการ
L Learning การเรียนรู้ตลอดเวลา
E Excellence มีความเป็นเลิศ
D Digital การใช้เทคโนโลยี
วัฒนธรรมองค์กร
“บริการด้วยรอยยิ้ม บริหารด้วยหลักการ บริบาลด้วยหลักธรรม”

เป้าหมายการให้บริการ
"ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับบริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์ อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม"

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออกจากกระบวนการบังคับคดี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจ / เชื่อมั่น ในการเข้ารับบริการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่มต่อกระบวนการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี


hotline สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79