กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ - กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้1. แผนผังแสดงขั้นตอนและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
2. ขั้นตอนและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และตารางเปรียบเทียบคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการและคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
3. สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผนในการฟื้นฟูกิจการ
4. แบบคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ (ไทย/อังกฤษ) และวิธีการกรอกรายละเอียดแบบคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
ฟอร์มที่ 4.1 แบบฟอร์มคำขอรับชำระหนี้ ไทย Download
1 ใบมอบอำนาจ
2 ฟ.20 ก. ตารางรายละเอียดการคำนวณหนี้ในสำนวนคำขอรับชำระหนี้
3 ฟ.20 คำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
4 ฟ.20 บัญชีรายละเอียดแห่งหนี้สินและทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
ฟอร์มที่ 4.2 แบบฟอร์มคำขอรับชำระหนี้ อังกฤษ Download
1 Attachment of (Phor. 20-1) List of Debt and
2 Phor.12-1 Power Of Attorney
3 Phor.20-1 A Table of calculation of Debts
4 Phor.20-1 Application for Debt Repayment In
ฟอร์มที่ 4.3 วิธีการกรอกคำขอรับชำระหนี้ พร้อมตัวอย่าง (ไทย-อังกฤษ) Download
1 วิธีการกรอกคำขอรับชำระหนี้
2 Guideline for filling in Phor.20
5. คุณสมบัติของผู้จดทะเบียนเป็นผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการและการวางหลักประกัน
6. กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
7. แบบฟอร์มติดต่อราชการในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ฟอร์มที่ 7.1 คำขอรับชำระหนี้+แบบฟอร์มติดต่อราชการ (ไทย) Download
1 คำร้อง
2 ตัวอย่างการกรอกเอกสาร20
3 ใบมอบฉันทะ
4 ใบมอบอำนาจ
5 ฟ.20 ก. ตารางรายละเอียดการคำนวณหนี้ในสำนวนคำขอรับชำระหนี้
6 ฟ.20 คำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
7 ฟ.20 บัญชีรายละเอียดแห่งหนี้สินและทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
ฟอร์มที่ 7.2 คำขอรับชำระหนี้+แบบฟอร์มติดต่อราชการ (อังกฤษ) Download
1 Attachment of (Phor. 20-1) List of Debt and
2 Guideline for filling in Phor.20
3 Phor.12-1 Power Of Attorney
4 Phor.20-1 A Table of calculation of Debts
5 Phor.20-1 Application for Debt Repayment In
ฟอร์มที่ 7.3 คำขอเลือกผู้ทำแผน+แบบฟอร์มติดต่อราชการ (ไทย) Download
1 คำร้อง
2 ใบมอบฉันทะ
3 ใบมอบอำนาจ
4 ฟ.19 ก. ตารางรายละเอียดการคำนวณหนี้
5 ฟ.19 คำขอแสดงความประสงค์จะเข้าประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกผู้ทำแผน
6 ฟ.19 บัญชีรายละเอียดแห่งหนี้สินและทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน
ฟอร์มที่ 7.4 คำขอเลือกผู้ทำแผน+แบบฟอร์มติดต่อราชการ (อังกฤษ) Download
1 Attachment of (Phor.19.1) List of Debt and Collteral
2 attorney
3 Guidelines on attending the creditors meeting
4 ฟ.19 ก. ตารางรายละเอียดการคำนวณหนี้
5 Phor.19.1 A Table of calculation of Debts
6 Phor.19.1 Application For Debt Repayment in Business Reorganisation
ฟอร์มที่ 7.5 แบบจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน Download
1 จบ.1 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน (กรณีบุคคลธรรมดา)
2 จบ.2 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน (กรณีนิติบุคคล)
3 จบ.3 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้บริหารแผน (กรณีบุคคลธรรมดา)
4 จบ.4 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้บริหารแผน (กรณีนิติบุคคล)
5 จบ.5 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน (กรณีคณะบุคคล)
6 จบ.6 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้บริหารแผน (กรณีคณะบุคคล)
7 จบ.7 คำขอวางหลักประกันเฉพาะคดี
8 จบ.7 คำขอวางหลักประกันทั่วไป
9 จบ.10 คำขอคืนหลักประกัน
10 จบ.11 คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน ครั้งที่.....
11 จบ.12 คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน ครั้งที่.....
12 จบ.13 คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน ครั้งที่.....
13 แบบรายงานการตรวจสอบ
14 หนังสือค้ำประกัน
8. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
9. การฟื้นฟูกิจการของ SMEs
1 การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
2 คู่มือการเขียนแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 แบบฟอร์มแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
10. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

hotline