กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กฎหมาย - กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / กฎหมายของกรมบังคับคดี
 กฎหมายใหม่
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2563 iconnew
ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด iconnew
ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา iconnew
ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา โครงการบ้านมือสองสำหรับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา iconnew
ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา โครงการประชารัฐสวัสดิการ iconnew
ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสถานที่ราชการเพื่อปิดประกาศขายทอดตลาด iconnew
ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันพิเศษ iconnew
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 icon
ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย icon
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 icon
ACT AMENDING THE CIVIL PROCEDURE CODE (NO. 30), B.E. 2560 (2017) icon
คำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ icon
Bankruptcy Act (NO. 9) B.E. 2559 (2016) icon
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 icon
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 icon
Thailand Insolvency and Secured Transaction Reform icon
Bankruptcy Act B.E. 2483 (1940) icon
Bankruptcy Act (No. 8) B.E. 2558 (2015) icon
หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา icon
หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด icon
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ.2559 icon
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2559 icon
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558 icon

 ร่างกฎหมายของกรมบังคับคดี
   ตามที่กรมบังคับคดีได้เสนอร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม ปวิพ. (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (มาตรา 309 จัตวา) และร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม ปวิพ. (ฉบับที่....) พ.ศ. .... (ภาค 4 ลักษณะ 2) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ได้นำเสนอร่าง พรบ.ทั้ง 2 ฉบับต่อที่ประชุม ครม. และมีมติเห็นชอบในหลักการร่าง พรบ.ทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้ว

ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (ส่วนการล้มละลายของไทย) icon
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ (เฉพาะมาตรา 40 และมาตรา 41)) icon
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (การวางทรัพย์) icon
ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (การล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) "สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ในคราวประชุมครั้งที่ 58/2560"
icon
ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... icon
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... icon
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) icon
Explanatory Memorandum of Draft Bankruptcy Act (No. ..) B.E. .… icon

hotline