กรมบังคับคดี
Change Display  :
ledlogo

articles and research

รายการ
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมคณะทำงาน ๑ ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๓๙ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) New
สรุปการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการภายหลังประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกที่ประชุมกรุงเฮก ว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล (Hague Conference on Private International Law: HCCH)" ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมคณะทำงาน 1 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 38 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
International Conference on Civil Judgment: Contemporary Challenges in e-Enforcement 12th July 2022 via Video Conference
รายงานผลการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งกับความท้าทายร่วมสมัยของการบังคับคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมคณะทำงาน 5 ว่าด้วยกฏหมายล้มละลาย(Working Group V : Insolvency Law) ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 59 โดยระบบทางไกลผ่านโปรแกรม Interprefy ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2564
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมคณะทำงาน 1 ของคณะกรรมมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 36 ระหว่างวันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2564 ณ กรุงเวียนนา สาธารรัฐออสเตรีย และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมนานาชาติว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (International Conference on Ease of Doing Business) ประจำปี ค.ศ.2021 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ด้วยประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพโปรแกรม Zoom
รายงานผลการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบริหารจัดการคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สรุปการเสวนาทางวิชาการ "แนวทางพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก Hague Conference on Private International Law (HCCH)"
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมคณะทำงาน ๕ ว่าด้วยกฎหมายล้มละลาย (Working Group V:Insolvency Law) ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 57 โดยระบบทางไกลผ่านโปรแกรม Interprefy จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2563
รายงานสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมเชิงวิชาการและการประชุมสามัญประจำปีขององค์การเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ (International Association of Insolvency Regulators - IAIR) โดยระบบทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2563
รายงานสรุปการประชุมสามัญประจำปี 2563 (Permanent Council 2020) ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (Union Intrenationale des Huissiers de Justice - UIHJ)
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาเรื่อง การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Auction:E-Auction)
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขายทอดตลาดและข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุง (Factors affecting the efficiency of public auction and the proposals to development)
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) หัวข้อ e-Licensing & The Future of Digital Government Services
รายงานผลการวิจัย โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของ UNCITRAL หัวข้อ "การช่วยเหลือเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs)"
สรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจตามแนวทางของธนาคารโลก (Doing Business) เรื่อง "Data analytics & Business analytics เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐ"
รายงานสรุป สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศและการมีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
รายงานสรุป โครงการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Excutive Summary) การประชุมคณะทำงาน 5 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 56
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Excutive Summary) การประชุมคณะทำงาน 1 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 33
รายงานผลการวิจัย โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Excutive Summary) การประชุมคณะทำงาน 5 ว่าด้วยกฎหมายล้มละลาย (Working Group V: Insolvency Law) สมัยที่ 55
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Excutive Summary) การประชุมคณะทำงาน 5 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 54
รายงานสรุป สัมมนารับฟังความคิดเห็นและรับทราบร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ  พ.ศ. ....
รายงานสรุป โครงการสัมมนาเพื่อการสื่อสารสร้างความรู้และความเข้าใจ เรื่อง พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
รายงานสรุป การสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างแนวทางตามกฎหมายว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
รายงานสรุป โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ....
สรุปการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและแนวทางการดำเนินการอันเนื่องมาจากกฎหมายใหม่ เพื่อรอบรับการบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
รายงานสรุป โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง Libra ก้าวที่กล้าของเฟซบุ๊ก : ก้าวสู่โลกใหม่ไร้พรมแดน
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมคณะทำงาน 1 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 30 และ 31
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมคณะทำงาน 1 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 32
รายงานสรุป โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ เรื่อง การอนุญาโตตุลาการในยุคพลิกผัน : บทบาทของวิชาชีพกฎหมาย (Disruptive Arbitration : Role of the Legal Profession)
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยการบังคับคดีกับทรัพย์สินทางปัญญา (Execution of Judgment on Intellectual Property Litigation)
โครงการวิจัย เรื่อง สัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
โครงการศึกษาเรื่องการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล
โครงการวิจัย เรื่องการยกระดับการบังคับคดีล้มละลาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (กระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย)
โครงการวิจัย เรื่องการยกระดับการบังคับคดีแพ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล(การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการบังคับคดี)
โครงการวิจัย เรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (EoDB)
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมสามัญประจำปี 2560 ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมคณะทำงาน 1 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 29
บทสรุปผู้บริหาร สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสำรวจความเชื่อมันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำศัพท์ไทย - อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ
รายงานการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ (Conference on the Cross-Border Insolvency Laws)
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมเชิงวิชาการระหว่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนการทางศาลในคดีล้มละลาย ครั้งที่ 12 (Twelfth Joint INSOL/UNCITRAL/World Bank Multinational Judicial colloquium on Insolvency) และการประชุมระดับโลกอินโซลอินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 10 (INSOL 2017 Tenth World Congress)
รายงานการสัมมนา เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ..."
รายงานสรุปการสัมมนา เรื่อง "สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"
รายงานสรุปการสัมมนา เรื่อง "ทิศทางประเทศไทย ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่"
รายงานการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยและรับฟังความคิดเห็นโครงการวิจัย เรื่อง "การปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ของสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR)"
โครงการศึกษาวิจัยยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล : Final Report
ถอดคำบรรยาย : อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย / ประนอมข้อพิพาทกรมบังคับคดี (ระดับต้น) โดย พระมหาหรรษา ธมมหาโส
แบบสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ
รายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงานวิจัย ครั้งที่ 5/2559 เรื่อง "การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยวในศาลยุติธรรม"
รายงานการอภิปรายทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ศาลปกครอง
รายงานการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การประกอบธุรกิจในทวีปเอเชีย : การบรรจบกันของกฎหมายในศตวรรษแห่งเอเชีย และการเปิดสถาบันด้านกฎหมายธุรกิจแห่งภูมิภาคเอเชีย ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Doing Business Across Asia : LEGAL CONVERGENCE IN AN ASIAN CENTURY) International Conference and Launch of the ASIAN BUSINESS Law Institute (ABLI)
หลักนิติธรรมกับประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA) ของสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมใหญ่ประจำปี 2558 ของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (ASIANSIL) Asian Society of International Law 5th Biennial Conference หัวข้อ International Law and the Changing Economic & Political Landscape in Asia
สรุปการสัมมนา เรื่อง "ความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจต่อระบบเศรษฐกิจไทย"
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Excutive Summary) การประชุมคณะทำงาน 6 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 28
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Excutive Summary) การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม"
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Excutive Summary) การบรรยายสรุป เรื่องกฎหมายธุรกิจและกฎหมายการลงทุนในอาเซียน (A Brief Overview of ASEAN Business and Investment Law)
Country Report
รายงานผลการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การบังคับคดีแพ่งในบริบทของการผนวกรวมตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นพลวัตร
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การสัมมนา เรื่อง AEC กับระบบกฎหมายเพื่อดูแลธุรกิจระหว่างประเทศที่ประสบปัญหา
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) กรณีการประชุมสามัญประจำปีขององค์การผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ (International Association of Insolvency Regulators - IAIR)
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
รายงานการประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research EXPO 2015)
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2015
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมปรึกษาหารือการตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน
สรุปรายงานการประชุม Southeast Asia Regional Conference on Access to Justice
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุญาโตตุลาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี เรื่อง "25 ปี สถาบันอนุญาโตตุลาการ : พัฒนาด้านการอนุญาโตตุลาการและแนวทางในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง"
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการรณรงค์ยุติโทษประหารชีวิต
สุปผลการประชุม AsianSIL Inter-sessional Conference 2015
รายงานผลการวิจัย เรื่อง ปัญหาในกระบวนการบังคับคดีอันเกิดจากข้อตกลงยกเว้นมาตรา 733 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การวิจัย เรื่อง ปัญหาในกระบวนการบังคับคดีอันเกิดจากข้อตกลง ยกเว้นมาตรา 733 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สรุปรายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเจรจาทีมชาติ หลักสูตรการเจรจาด้านการค้าบริการ ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร
การประชุมนานาชาติครั้งที่ 5 ว่าด้วยการบังคับตามข้อตกลงของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
รายงานการสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศของกระทรวงยุติธรรม"
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 13
การประชุมสามัญประจำปีขององค์การผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ (International Association of Insolvency Regulators - IAIR) ณ The World Bank ประเทศสหรัฐอเมริกา
สรุปผลการประชุมผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศเพื่อจัดทำ ร่างพระราชบัญญัติโนตารี พ.ศ.... ครั้งที่ 3
การศึกษาดูงานการบังคับคดีล้มละลาย ณ ประเทศสหราชอาณาจักร เรื่อง การบังคับคดีล้มละลายข้ามแดน (Cross Border Insolvency)
การศึกษาดูงานการบังคับคดีล้มละลาย ณ ประเทศสหราชอาณาจักร เรื่อง การบังคับคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
การศึกษาดูงานการบังคับคดีแพ่ง ณ ประเทศไอร์แลนด์ เรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีไอร์แลนด์
รายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC Ease of Doing Business Multi Year Project : 2014 Stocktake Workshop ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการวิจัยระยะเวลาการบังคับคดีล้มละลาย
แบบรายงานผลการประชุมสัมมนา เรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ : มุมมองที่แตกต่างระหว่างไทยและต่างประเทศ
การประชุม เรื่อง "การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเลิศด้านการบังคับคดีระหว่างสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน"
การประชุมคณะทำงาน 5 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 44 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
การประชุมปฏิรูปกฎหมายล้มละลายในเอเชีย (FAIR-Forum on Asian Insolvency Reform) ปี 2013 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
การประชุมสามัญประจำปี ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (Union Intranationale des Huissiers de Justice - UIH)
การประชุมสามัญประจำปี ขององค์การผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ ปี 2013 (International Association of Insolvency Regulators-IAIR)
การวิจัยการกำหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพย์สิน (Force Sale Value Criteria)
ระบบเอสโครว์ ( Escrow ) กับการขายทอดตลาด
Other interesting things
Execution Procedure Manual
SMEs rehabilitation process
Law Guide for People
Memorandum of Understanding (MOU)
Journal of the Legal Execution Department
latest news