กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ "การจัดทำงบประมาณที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ"
8/12/2565
   วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี มอบหมายให้นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลสกุล รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางรุ่งนที ไชยสง่าศิลป์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน เป็นผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ "การจัดทำงบประมาณที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ" ณ ห้อง Asawin Grand B-C ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีหน่วยรับงบประมาณทั่วประเทศเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีพลเอกชาตอุดม ติตถะศิริ ประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาเป็นประธาน การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยรับงบประมาณได้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดทำคำขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ชัดเจน ถูกต้อง รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริง เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายสำคัญของรัฐบาล อย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  35สถิติผู้เข้าชมรายวัน  35   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 152,886สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 152,886สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 152,886สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 152,886สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 152,886สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 152,886สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 152,886