Page 9 - รายงานประจำปี 2564 - กรมบังคับคดี
P. 9

สารบััญ
                Contents      ภาค่ผนวิกิ

       • รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ                                 85
       • โครงการศึึกษาดูงาน                                    88
       • โครงการ CSR                                       91

      ร่วิมกิิจกิร่ร่มเด่น

       • กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุม ASEAN Law Forum ผ่านระบบการประชุม               92
        ทางไกล [Video Conference]
       • กรมบังคับคดีเปิดตัวโครงการ Open House มิติใหม่นวัตกรรมการให้บริการ            93

        ด้านการบังคับคดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวคิด LED New Normal Service 2021
       • กรมบังคับคดี จัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทย สุขใจปีใหม่ 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น        94
        Session Call ได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 2 แสนบาท
       • กรมบังคับคดี ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดี แบบกลุ่ม         95
        [Class Action] และแนะนำการยื่นคำขอรับชำระหนี้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

       • กรมบังคับคดีจัดโครงการไกล่เกลี่ยทั่วไทยร่วมใจช่วยเหลือลูกหนี้ ได้รับผลกระทบ       95
        จากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้สำเร็จ ทุนทรัพย์กว่า 29 ล้านบาท
       • คำสั่งกรมบังคับคดีที่ 556 / 2564                             96      Annual Report 2021               8         The Legal Execution Department, Ministry Of Justice
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14