Page 7 - รายงานประจำปี 2564 - กรมบังคับคดี
P. 7

การเสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และการลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการของประชาชน การอบรมให้
      ความรู้กฎหมายที่จ�าเป็นแก่ประชาชนและเยาวชน ได้แก่ กู้ยืม ค�้าประกัน จ�าน�า จ�านอง ขายฝาก และวางทรัพย์รวมทั้ง
      กฎหมายด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่กลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
      ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และประชาชนทั่วประเทศ จ�านวนกว่า 3,000 คน
        การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบริหารจัดการคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในช่วงสถานการณ์
      การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมบังคับคดีเป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อการประชุมที่ส�าคัญ
      4 หัวข้อ ได้แก่ 1.การปรับปรุงกฎหมายล้มละลายเพื่อช่วยเหลือกิจการให้สามารถด�าเนินธุรกิจในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19
      2.การบริหารจัดการคดีของศาลล้มละลายกลางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
      (COVID-19) 3.แนวโน้มการพัฒนาระบบกฎหมายล้มละลายของสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคหลังโควิด-19 และ
      4. ผลกระทบของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับองค์การผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ (IAIR) และประเทศสมาชิก โดยมี
      ผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกอาเซียน จ�านวน 4 ประเทศ ได้แก่ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศไทย
      และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศคู่เจรจา ได้แก่ ประเทศญี่ปุ�น และสาธารณรัฐเกาหลี และธนาคารโลก
      (The World Bank) ผลจากการประชุมจะน�ามา ซึ่งการพัฒนาความร่วมมือด้านการบังคับคดีล้มละลาย และการฟื้นฟู
      กิจการของลูกหนี้ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ
      ของลูกหนี้ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศต่อไป
        รางวัลแห่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมบังคับคดีมีผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัล ดังนี้
       • รางวัลเลิศรัฐ ประเภทคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) ซึ่งกรมบังคับคดี
      เป็น 1 ใน 14 หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล
       • รางวัลศูนย์ราชการสะดวก GECC กรมบังคับคดี ได้มีการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
      สะดวก โดยมีส�านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 ได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
      GECC ในระดับก้าวหน้า และส�านักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
      สะดวก GECC ในระดับพื้นฐาน
       • รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ในระดับดีเด่น ซึ่งกรมบังคับคดีเป็น 1 ใน 11 หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับ
      รางวัล โดยเป็นรางวัลที่คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยได้พิจารณาและคัดเลือกองค์กรต้นแบบ
      ด้านสิทธิมนุษยชนที่ด�าเนินภารกิจโดยเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่น ๆ ในการส่ง
      เสริมสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน
        นอกจากนี้ กรมบังคับคดีรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ได้รับคะแนนการประเมินผล ในภาพรวม
      ของปี 2564 ที่ดีขึ้นคิดเป็น 93.57 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านการป้องกัน
      การทุจริต 100 คะแนน การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน และการปฏิบัติหน้าที่ 95.05 คะแนน และที่ส�าคัญจากการส�ารวจ
      ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีโดยภาพรวมในปี 2564 ประชาชนมีความเชื่อมั่นถึงร้อยละ 90.20 ถือว่ามากขึ้นจาก
      ปีที่ผ่านมา
        อย่างไรก็ดี ความส�าเร็จของการด�าเนินการดังกล่าว ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เช่นนี้
      เกิดขึ้นจากความความร่วมมือของทุกภาคส่วนและความเสียสละ ทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจ ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
      กรมบังคับคดีทุกๆท่าน ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กร ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้กรมบังคับคดีไปสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์ที่ว่า
      “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน�าในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ”
                                     นางอรัญญา ทองน�้ำาตะโก
                                      อธิบดีกรมบังคับคดี


      Annual Report 2021               6         The Legal Execution Department, Ministry Of Justice
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12