Page 8 - รายงานประจำปี 2564 - กรมบังคับคดี
P. 8

สารบััญ

                 Contents
          • วิสัยทัศึน์ พันธกิจ                                   3
          • ค่านิยมร่วม วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด                4
          • สารจากอธิบดีกรมบังคับคดี                                 5
          • ผู้บริหารกรมบังคับคดี                                  9
          • ภารกิจอ�านาจหน้าที่กรมบังคับคดี                             34

          • โครงสร้างกรมบังคับคดี                                  42
          • อัตราก�าลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศึ. 2564       43
          • ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของกรมบังคับคดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศึ. 2564           44

          • รายงานการประเมินตนเองหน่วยงานกรมบังคับคดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศึ. 2564          60
          • สถิติกรมบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศึ. 2564                       61


         บทัค่วิามพัิเศษ
          • การยกระดับการให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19                69

          • งานบังคับคดีกับสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์                   73
          • ระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนกรมบังคับคดี [e-Petition]             77
          • มาตรฐานการให้บริการของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีใสสะอาด               81

           และการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศึูนย์ราชการสะดวก [GECC]


         Annual Report 2021               7         The Legal Execution Department, Ministry Of Justice
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13