Page 5 - รายงานประจำปี 2564 - กรมบังคับคดี
P. 5

ค่่านิยมร่่วิม


            Shared Value


      I AM LED


         I คือ Integrity        หมายถึง    มีความซื่ื่อสัตย์
        A คือ Accountability      หมายถึง    มีความรับผิดชอบ

        M คือ Management        หมายถึง    การบริหารจัดการ
         L คือ Learning        หมายถึง    การเรียนรู้ตลอดเวลา

         E คือ Excellence       หมายถึง    มีความเป็นเลิศึ
        D คือ Digital         หมายถึง    การใช้เทคโนโลยี


           วิัฒนธร่ร่มองค่์กิร่

              "บริการด้วยรอยยิ้ม บริหารด้วยหลักการ บริบาลด้วยหลักธรรม"           เป้้าหมายกิาร่ให้บร่ิกิาร่


             ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับบริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย
                และการวางทรัพย์ อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม           ตััวิชี้้�วิัด      ตััวิชี้้�วิัดเชี้ิงป้ร่ิมาณ : มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออกจากกระบวนการบังคับคดี
      ตััวิชี้้�วิัดเชี้ิงคุ่ณภาพั : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนอง
                 ความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ ร้อยละ 85


      Annual Report 2021               4         The Legal Execution Department, Ministry Of Justice
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10