Page 4 - รายงานประจำปี 2564 - กรมบังคับคดี
P. 4

วิิสััยทััศน์                Vision


                 บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นน�าในระดับสากล
                        บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ

                  Enforcing judgement on just and equitable grounds,
                   heading towards world’s leading organization,
                        upholding high service quality


         กรมบังคับคดีมุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเท่าเทียมกัน
         มีกระบวนงานการบังคับคดี การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล สร้างการยอมรับทั้งในประเทศึและในระดับสากล
         มีมาตรฐานการให้บริการ ทั้งในส่วนของกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ลักษณะรูปแบบการให้บริการ บุคลิกภาพของผู้ให้
         บริการ สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน สร้างความประทับใจให้กับประชาชน
         พัันธกิิจ


             Mission


         • ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การช�าระบัญชี การวางทรัพย์ การประเมิน
          ราคาทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังค�าพิพากษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้

         • ศึึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์
          การประเมินราคาทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังค�าพิพากษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาระบบงาน
          สนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
         • พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และค�าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล
         • ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศึเพื่อน�าแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการบังคับคดี
          มาพัฒนาการด�าเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ

         • พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศึที่ทันสมัยมาใช้ในการด�าเนินการ
         • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มีจิตส�านึกในการบริการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
          และยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
         • พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         • เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังค�าพิพากษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          แก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง


         Annual Report 2021               3         The Legal Execution Department, Ministry Of Justice
   1   2   3   4   5   6   7   8   9