Page 6 - คู่มือติดต่อราชการกรมบังคับคดี
P. 6

กรมบังคับคดี
     ประวัติความเป็นมา กรมบังคับคดี        กระทรวงยุติธรรม                 กรมบังคับคดี
                                                    กระทรวงยุติธรรม


                          ิ
     ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักด์ เป็นนายกรัฐมนตรี
     ท่านกิตติ สีหนนท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เห็น

        ำ
          ั
     ความสาคญของทง 2 กองดังกล่าว ประกอบกับงานบังคับคดีแพ่ง
              ั
              ้
                        ิ
                       ่
                    ำ
                                   ั
                                 ี
     และงานบังคับคดีล้มละลาย มีจานวนเพมขนมาก หน่วยงานท่จัดต้งไว  ้
                         ้
                         ึ
                         ี
                                ึ
                  ี
     แต่เดิมไม่เหมาะสมกับงานท่นับวันแต่จะทวปริมาณมากข้นทุกๆ ปี
          ี
                          ี
     นอกจากน้กระทรวงยุติธรรมยังประสงค์ท่จะขยายขอบเขตงาน
                      ิ
                                  ั
                     ู
                                   ั
                          ั
                            ้
                          ้
     ของกองบงคบคดแพงออกไปยงสวนภมภาค รวมทงตองการใหงานบงคบคด      ี
                               ้
                  ั
          ั
              ่
            ี
                   ่
         ั
     ล้มละลายและงานชาระบัญชีห้างห้นส่วนบริษัทหรือนิติบุคคล
               ำ
                       ุ
                          ู
              ำ
     ตามคาส่งศาลได้ดาเนินการโดยเจ้าหน้าท่ผ้มีความร้ ความสามารถ
         ั
        ำ
                         ี
                              ู
                ิ
     และมีประสิทธิภาพดีย่งข้น รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติแก้ไข
                 ึ
                              ี
                        ี
      ิ
     เพ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ 216 ลงวันท่ 29 กันยายน
     พ.ศ. 2515 (ฉบับท่ 5) พ.ศ.2517 ให้ยกฐานะกองบังคับคดีแพ่งและ
              ี
                     ั
                      ึ
     กองบังคับคดีล้มละลาย รวมจัดต้งข้นเป็นกรมบังคับคดีอย่ในสังกัด
                                 ู
                     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11