Page 10 - คู่มือติดต่อราชการกรมบังคับคดี
P. 10

กรมบังคับคดี
     พันธกิจกรมบังคับคดี              กระทรวงยุติธรรม                 กรมบังคับคดี
     วิสัยทัศน์กรมบังคับคดี
                                                    กระทรวงยุติธรรม

        พันธกิจ                                 ื
        1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟ้นฟูกิจการ
            ำ
         ี
                                 ำ
                            ี
     ของลูกหน้ การชาระบัญชี การวางทรัพย์และการไกล่เกล่ยภายหลังคาพิพากษา
     อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้
        2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย
                ี
       ื
                   ำ
                                    ี
     การฟ้นฟูกิจการของลูกหน้ การชาระบัญชี การวางทรัพย์และการไกล่เกล่ย
          ำ
     ภายหลังคาพิพากษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมท้งพัฒนาระบบงาน
                             ั
     สนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
        3. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และคาส่ง ท่เก่ยวข้องกับการบังคับคด ี
                       ำ
                          ี
                           ี
                        ั
     ให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล
        4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและองค์การ
                    ี
     ระหว่างประเทศ เพ่อนาแนวปฏิบัติท่ดีในด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการดาเนิน
                                   ำ
              ำ
             ื
     งานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ
        5. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยนา
                                     ำ
     เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดำาเนินการ
                                  ี
        6. พัฒนาบุคลากรให้มีความร้ ความสามารถและความเช่ยวชาญ
                     ู
     มีจิตสำานึกในการบริการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักจรรยาบรรณ
     วิชาชีพในการปฏิบัติงาน

        7. พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับ
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                    ี
               ู
        8. เผยแพร่ความร้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกล่ย
         ำ
                    ี
     ภายหลังคาพิพากษา และกฎหมายท่เก่ยวข้อง แก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างท่วถึง
                     ี
                                   ั
                     8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15