Page 4 - คู่มือติดต่อราชการกรมบังคับคดี
P. 4

กรมบังคับคดี
     ประวัติความเป็นมา กรมบังคับคดี        กระทรวงยุติธรรม                 กรมบังคับคดี
                                                    กระทรวงยุติธรรม


       สารบัญ    หน้า


         ประวัติความเป็นมากรมบังคับคดี            3
         วิสัยทัศน์กรมบังคับคดี                7

         พันธกิจกรมบังคับคดี                 8

         ค่านิยมร่วม                     9
         เป้าหมายการให้บริการ / ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย     10

         โครงสร้างกรมบังคับคดี                11

         การแบ่งส่วนราชการในกรมบังคับคดี           13
         อำานาจหน้าที่หน่วยงานในกรมบังคับคดี         14

         การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี         25

         การบังคับคดีแพ่ง                  29
           การยึดทรัพย์สิน                 36

           การอายัดทรัพย์สิน                46
           การจำาหน่ายทรัพย์สิน               52

         การบังคับคดีล้มละลาย                65

         การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้              95
         การวางทรัพย์                    105

         ที่อยู่สำานักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 7  113
         สถานที่ติดต่อกองบังคับคดีล้มละลาย          115

         ที่อยู่สำานักงานบังคับคดีในส่วนภูมิภาค       117
                     2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9