Page 9 - คู่มือติดต่อราชการกรมบังคับคดี
P. 9

กรมบังคับคดี    กรมบังคับคดี
 กระทรวงยุติธรรม   กระทรวงยุติธรรม           วิสัยทัศน์กรมบังคับคดี      วิสัยทัศน์ :


                “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม
                มุ่งสู่องค์กรชั้นนำาในระดับสากล

               บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ”      vision :
        “Enforcing judgment on just and equitable grounds,
          heading towards world’s leading organization,

              upholding high service quality”

         กรมบังคับคดีม่งม่นในการพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้เป็นไป
                ุ
                 ั
      ตามมาตรฐาน บนพนฐานแนวคิดองคกรแห่งความเป็นเลิศมีความทนสมย
                       ์
               ้
               ื
                                    ั
                                      ั
       ั
      ท้งในด้านกระบวนการบังคับคดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านนวัตกรรม
                                   ี
                  ั
      การบริหารจัดการ รวมท้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเช่ยวชาญ
      ในทุกสายงาน เพ่อให้สอดคล้อง รองรับและตามทันกับกฎหมาย กฎ
               ื
      ระเบียบ และสถานการณ์ต่างๆ ท่เปล่ยนแปลง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
                      ี
                       ี
                    ื
                                    ื
      ในการปฏิบัติงาน ด้วยความซ่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพ่อเป็น
                             ิ
                           ้
                           ั
         ำ
                                 ่
                                ้
      การอานวยความยตธรรมใหแกประชาชนใหไดรบบรการไดอยางเสมอภาค
                    ่
                   ้
                         ้
               ิ
              ุ
      และเท่าเทียมกัน

                      7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14