Page 5 - คู่มือติดต่อราชการกรมบังคับคดี
P. 5

กรมบังคับคดี    กรมบังคับคดี
 กระทรวงยุติธรรม   กระทรวงยุติธรรม       ประวัติความเป็นมา กรมบังคับคดี


       ประวัติความเป็นมา


       กรมบังคับคดี


         กรมบังคับคดี จัดต้งข้นโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่มเติมประกาศ
                                ิ
                  ั
                   ึ
                       ี
      ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ 216 ลงวันท่ 29 กันยายน 2515 (ฉบับท่ 5)
                 ี
                                     ี
                      ี
      พ.ศ. 2517 พระราชบัญญัติฉบับน้ให้ใช้บังคับต้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
                           ั
      ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ
                   ี
      เล่ม 91 ตอนท่ 200 ลงวันท่ 27 พฤศจิกายน 2517 ดังน้น กรมบังคับคด ี
                                ั
             ี
      จึงถือเอาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2517 เป็นวันสถาปนากรมบังคับคดี
                     ี
         งานของกรมบังคับคดีมีท่มาจากหน่วยงานราชการระดับกอง
        ำ
      ในสานักปลัดกระทรวงยุติธรรม 2 กอง คือ กองบังคับคดีแพ่ง และ
                        ั
      กองบังคับคดีล้มละลาย จนกระท่งปี พ.ศ. 2517 สมัยรัฐบาล

                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10