Page 3 - คู่มือติดต่อราชการกรมบังคับคดี
P. 3

คู่มือติดต่อราชการ
        กรมบังคับคดี
        กรมบังคับคดี
            การบังคับคดีแพ่ง    การบังคับคดีล้มละลาย        การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้      การวางทรัพย์
             การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี           พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2560 จำานวน 50,000 เล่ม พิมพ์ที่ หจก.อาร์ทิสทรี ดีไซด์
           พิมพ์ครั้งที่ 2 : กันยายน 2561 จำานวน 20,000 เล่ม พิมพ์ที่ หจก.อาร์ทิสทรี ดีไซด์
           พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2562 จำานวน 20,000 เล่ม พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
           พิมพ์ครั้งที่ 4 : กันยายน 2563 จำานวน 20,000 เล่ม พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
           พิมพ์ครั้งที่ 5 : มิถุนายน 2565 จำานวน 26,500 เล่ม พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
           ปรับแก้ไขตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560
   1   2   3   4   5   6   7   8