รายการรหัส
 รายการข้อมูล
ข้อมูลบุคคลล้มละลาย
ประกาศขายทอดตลาด
- รหัสศาล
- รหัสประเภททรัพย์
- รหัสสำนักงานบังคับคดี
ศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกหนี้
ข้อมูลหมายบังคับคดี