ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาด
 ตารางมาตรฐานข้อมูล
รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
รหัสศาล รหัสศาล <xsd:element name="Law_Court_ID" type="udt : Code">
หมายเลขคดี หมายเลขคดี <xsd:element name="Law_Suit_No" type="udt : Text">
หมายเลขคดี(ปี) หมายเลขคดี(ปี) <xsd:element name="Law_Suit_Year" type="udt : Text">
รหัสประเภททรัพย์ รหัสประเภททรัพย์ <xsd:element name="AssetTypeId" type="udt : Code">
วันที่ใส่ข้อมูล วันที่ใส่ข้อมูล <xsd:element name="InputDate" type="udt : Text">
ชื่อผู้ใส่ข้อมูล ชื่อผู้ใส่ข้อมูล <xsd:element name="InputName" type="udt : Text">
ประเภทที่ดิน ประเภทที่ดิน <xsd:element name="LandType" type="udt : Text">
เลขที่โฉนด เลขที่โฉนด <xsd:element name="DeedNo" type="udt : Text">
ตำบลตามโฉนด ตำบลตามโฉนด <xsd:element name="DeedTumbol" type="udt : Text">
อำเภอตามโฉนด อำเภอตามโฉนด <xsd:element name="DeedAmpur" type="udt : Text">
จังหวัดตามโฉนด จังหวัดตามโฉนด <xsd:element name="DeedCity" type="udt : Text">
รายละเอียดที่ดิน รายละเอียดที่ดิน <xsd:element name="LandDesc" type="udt : Text">
เนื้อที่(ไร่) เนื้อที่(ไร่) <xsd:element name="Rai" type="udt : Text">
เนื้อที่(งาน) เนื้อที่(งาน) <xsd:element name="QuaterRai" type="udt : Text">
เนื้อที่(ตารางวา) เนื้อที่(ตารางวา) <xsd:element name="Wa" type="udt : Text">
เนื้อที่(ตารางเมตร) เนื้อที่(ตารางเมตร) <xsd:element name="TotalArea" type="udt : Text">
ชื่อเจ้าของ ชื่อเจ้าของ <xsd:element name="OwnerName" type="udt : Text">
จำเลยที่ จำเลยที่ <xsd:element name="DefendantNo" type="udt : Text">
ผู้ครอบครอง ผู้ครอบครอง <xsd:element name="Occupant" type="udt : Text">
เลขที่ เลขที่ <xsd:element name="AddrNo" type="udt : Text">
หมู่ หมู่ <xsd:element name="Moo" type="udt : Text">
ซอย ซอย <xsd:element name="Soi" type="udt : Text">
ถนน ถนน <xsd:element name="Road" type="udt : Text">
ตำบล ตำบล <xsd:element name="Tumbol" type="udt : Text">
อำเภอ อำเภอ <xsd:element name="Ampur" type="udt : Text">
จังหวัด จังหวัด <xsd:element name="City" type="udt : Text">
โจทก์ โจทก์ <xsd:element name="Person1" type="udt : Text">
จำเลย จำเลย <xsd:element name="Person2" type="udt : Text">
เงินมัดจำ เงินมัดจำ <xsd:element name="ReserveFun" type="udt : Text">
ราคาประเมิน ราคาประเมิน <xsd:element name="AssetPrice" type="udt : Text">
วันที่ประมูล วันที่ประมูล <xsd:element name="BidDate1" type="udt : DateTime">
วันที่ประมูล วันที่ประมูล <xsd:element name="BidDate2" type="udt : Text">
วันที่ประมูล วันที่ประมูล <xsd:element name="BidDate3" type="udt : Text">
วันที่ประมูล วันที่ประมูล <xsd:element name="BidDate4" type="udt : Text">
วันที่ประมูล วันที่ประมูล <xsd:element name="BidDate5" type="udt : Text">
วันที่ประมูล วันที่ประมูล <xsd:element name="BidDate6" type="udt : Text">
วันที่ประมูล วันที่ประมูล <xsd:element name="BidDate7" type="udt : Text">
วันที่ประมูล วันที่ประมูล <xsd:element name="BidDate8" type="udt : Text">
หมายเหตุ หมายเหตุ <xsd:element name="Remark" type="udt : Text">
รหัสสำนักงานบังคับคดี รหัสสำนักงานบังคับคดี <xsd:element name="ProvinceID" type="udt : Code">
ลักษณะทรัพย์ ลักษณะทรัพย์ <xsd:element name="AssetAttribute" type="udt : Text">
ลำดับที่ประมูล ลำดับที่ประมูล <xsd:element name="FBidNum" type="udt : Text">
ลำดับที่ประมูล ลำดับที่ประมูล <xsd:element name="FSubBidNum" type="udt : Text">
เลขที่เก็บ เลขที่เก็บ <xsd:element name="Recv_no" type="udt : Text">
ปีที่เก็บ ปีที่เก็บ <xsd:element name="Recv_yr" type="udt : Text">
หมายเหตุ(ขายรวม) หมายเหตุ(ขายรวม) <xsd:element name="Fbid_remark" type="udt : Text">
ราคาประเมินของสำนักประเมินราคาทรัพย์ ราคาประเมินของสำนักประเมินราคาทรัพย์ <xsd:element name="ASSETPRICE1" type="udt : Number">
ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา <xsd:element name="ASSETPRICE2" type="udt : Number">
ราคาประเมินของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ราคาประเมินของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา <xsd:element name="ASSETPRICE3" type="udt : Number">
ราคาที่จดทะเบียนจำนำ ราคาที่จดทะเบียนจำนำ <xsd:element name="ASSETPRICE4" type="udt : Number">
ราคาประเมินของสำนักงานวางทรัพย์กลาง ราคาประเมินของสำนักงานวางทรัพย์กลาง <xsd:element name="ASSETPRICE5" type="udt : Number">
ยอดหนี้จำนอง ยอดหนี้จำนอง <xsd:element name="DEBTPRICE" type="udt : Number">
ชื่อ ชื่อ <xsd:element name="AUC_LOT" type="udt : Text">
ชื่อชุด ชื่อชุด <xsd:element name="AUC_SET" type="udt : Text">
ชื่อหมู่บ้าน/ชื่ออาคาร ชื่อหมู่บ้าน/ชื่ออาคาร <xsd:element name="BUILDING_NAME" type="udt : Text">
รหัสทรัพย์จากระบบแพ่ง รหัสทรัพย์จากระบบแพ่ง <xsd:element name="AUC_ASSET_GEN" type="udt : Number">
สถานที่จำหน่าย สถานที่จำหน่าย <xsd:element name="SALE_LOCATION1" type="udt : Text">
เวลาที่จำหน่าย เวลาที่จำหน่าย <xsd:element name="SALE_TIME1" type="udt : Text">
สถานที่จำหน่าย สถานที่จำหน่าย <xsd:element name="SALE_LOCATION2" type="udt : Text">
เวลาที่จำหน่าย เวลาที่จำหน่าย <xsd:element name="SALE_TIME2" type="udt : Text">
หลักประกันหักส่วนได้ใช้แทน หลักประกันหักส่วนได้ใช้แทน <xsd:element name="RESERVEFUND1" type="udt : Text">