ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาด
 ตารางมาตรฐานข้อมูล
ซอย : ซอย
ชื่อข้อมูล : ซอย
คำอธิบาย : ซอย
XML TAG : <xsd:element name="Soi" type="udt : Text">
ความถี่ของข้อมูล : [1…1]
ชนิดของข้อมูล : Text
ชนิดข้อมูลร่วม : BCC
ระดับของมาตรฐานข้อมูล : ADS
ระดับชั้นความลับ : ไม่ลับ
รูปแบบการจัดเก็บ : รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
แหล่งข้อมูลต้นทาง : กรมบังคับคดี
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล : กรมบังคับคดี
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : กฎหมาย
วันที่ออกแบบข้อมูล : 01-01-2563
วันที่สร้างข้อมูล : 01-01-2563
วันที่แก้ไขข้อมูล : 10-09-2564
ผู้แก้ไขข้อมูล : Admin
version ปัจจุบัน : 1