ศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกหนี้

ศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกหนี้
 ตารางมาตรฐานข้อมูล
รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
หมายเลขคำขอทำรายการ หมายเลขคำขอทำรายการ <xsd:element name="req_key" type="udt : Text">
วันที่แจ้งคำสั่ง วันที่แจ้งคำสั่ง <xsd:element name="rcv_date" type="udt : Text">
คีย์หลักของบุคคล คีย์หลักของบุคคล <xsd:element name="tws_key" type="udt : Text">
เลขเรื่องที่ เลขเรื่องที่ <xsd:element name="recv_no" type="udt : Text">
ปีเรื่องที่ ปีเรื่องที่ <xsd:element name="recv_yr" type="udt : Text">
เลขบัตรประชาชน/เลขนิติบุคคล เลขบัตรประชาชน/เลขนิติบุคคล <xsd:element name="df_id" type="udt : Text">
ชื่อผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ชื่อผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด <xsd:element name="df_name" type="udt : Text">
นามสกุลผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นามสกุลผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด <xsd:element name="df_surname" type="udt : Text">
ลูกหนี้รายที่ในคดี ลูกหนี้รายที่ในคดี <xsd:element name="df_no" type="udt : Text">
คดีหมายเลขดำ คดีหมายเลขดำ <xsd:element name="black_case" type="udt : Text">
ปีคดีหมายเลขดำ ปีคดีหมายเลขดำ <xsd:element name="black_yy" type="udt : Text">
คดีหมายเลขแดง คดีหมายเลขแดง <xsd:element name="red_case" type="udt : Text">
ปีคดีหมายเลขแดง ปีคดีหมายเลขแดง <xsd:element name="red_yy" type="udt : Text">
วันที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด วันที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด <xsd:element name="abs_prot_dd" type="udt : Text">
เดือนที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เดือนที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด <xsd:element name="abs_prot_mm" type="udt : Text">
ปีที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ปีที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด <xsd:element name="abs_prot_yy" type="udt : Text">
URL URL <xsd:element name="image_court" type="udt : Text">
ทุนทรัพย์ตามหมาย ทุนทรัพย์ตามหมาย <xsd:element name="case_capital" type="udt : Number">
ชื่อนิติกรเจ้าของสานวน ชื่อนิติกรเจ้าของสานวน <xsd:element name="own_name" type="udt : Text">
หน่วยงานเจ้าของสานวน หน่วยงานเจ้าของสานวน <xsd:element name="own_dept" type="udt : Text">
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อจพท เบอร์โทรศัพท์ติดต่อจพท <xsd:element name="own_tel" type="udt : Text">
คำสั่งของกรมบังคับคดี คำสั่งของกรมบังคับคดี <xsd:element name="doc_id" type="udt : Text">
เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้สั่งอายัด เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้สั่งอายัด <xsd:element name="attach_acc_id" type="udt : Text">
เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้รับผลประโยชน์จากการสั่งอายัด เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของผู้รับผลประโยชน์จากการสั่งอายัด <xsd:element name="bene_acc_id" type="udt : Text">