ข้อมูลบุคคลล้มละลาย

ข้อมูลบุคคลล้มละลาย
 ตารางมาตรฐานข้อมูล
รายการข้อมูล คำอธิบาย xml แท็ก
เลขบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล <xsd:element name="df_id" type="udt : Text">
ชื่อลูกหนี้ ชื่อลูกหนี้ <xsd:element name="df_name" type="udt : Text">
นามสกุลลูกหนี้ นามสกุลลูกหนี้ <xsd:element name="df_surname" type="udt : Text">
ลูกหนี้รายที่ในคดี ลูกหนี้รายที่ในคดี <xsd:element name="df_no" type="udt : Text">
ชื่อศาล ชื่อศาล <xsd:element name="court_name" type="udt : Text">
คดีหมายเลขดำ คดีหมายเลขดำ <xsd:element name="black_case" type="udt : Text">
ปีคดีหมายเลขดำ ปีคดีหมายเลขดำ <xsd:element name="black_yy" type="udt : Text">
คดีหมายเลขแดง คดีหมายเลขแดง <xsd:element name="red_case" type="udt : Text">
ปีคดีหมายเลขแดง ปีคดีหมายเลขแดง <xsd:element name="red_yy" type="udt : Text">
ชื่อโจทก์ ชื่อโจทก์ <xsd:element name="plaintiff1" type="udt : Text">
ชื่อโจทก์ ชื่อโจทก์ <xsd:element name="plaintiff2" type="udt : Text">
ชื่อโจทก์ ชื่อโจทก์ <xsd:element name="plaintiff3" type="udt : Text">
ชื่อลูกหนี้ ชื่อลูกหนี้ <xsd:element name="defendant1" type="udt : Text">
ชื่อลูกหนี้ ชื่อลูกหนี้ <xsd:element name="defendant2" type="udt : Text">
ชื่อลูกหนี้ ชื่อลูกหนี้ <xsd:element name="defendant3" type="udt : Text">
วันที่พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว วันที่พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว <xsd:element name="tmp_prot_dd" type="udt : Text">
เดือนที่พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว เดือนที่พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว <xsd:element name="tmp_prot_mm" type="udt : Text">
ปีที่พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว ปีที่พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว <xsd:element name="tmp_prot_yy" type="udt : Text">
วันที่ประกาศราชกิจจา วันที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="tmp_gaz_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ประกาศราชกิจจา เดือนที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="tmp_gaz_mm" type="udt : Text">
ปีที่ประกาศราชกิจจา ปีที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="tmp_gaz_yy" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาเล่มที่ ประกาศราชกิจจาเล่มที่ <xsd:element name="tmp_gaz_book" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาตอนที่ ประกาศราชกิจจาตอนที่ <xsd:element name="tmp_gaz_part" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาหน้าที่ ประกาศราชกิจจาหน้าที่ <xsd:element name="tmp_gaz_page" type="udt : Text">
วันที่ถอนพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว วันที่ถอนพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว <xsd:element name="tmp_ejc_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ถอนพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว เดือนที่ถอนพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว <xsd:element name="tmp_ejc_mm" type="udt : Text">
ปีที่ถอนพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว ปีที่ถอนพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว <xsd:element name="tmp_ejc_yy" type="udt : Text">
วันที่ประกาศราชกิจจา วันที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="tmp_ejc_gaz_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ประกาศราชกิจจา เดือนที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="tmp_ejc_gaz_mm" type="udt : Text">
ปีที่ประกาศราชกิจจา ปีที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="tmp_ejc_gaz_yy" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาเล่มที่ ประกาศราชกิจจาเล่มที่ <xsd:element name="tmp_ejc_gaz_book" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาตอนที่ ประกาศราชกิจจาตอนที่ <xsd:element name="tmp_ejc_gaz_part" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาหน้าที่ ประกาศราชกิจจาหน้าที่ <xsd:element name="tmp_ejc_gaz_page" type="udt : Text">
วันที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด วันที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด <xsd:element name="abs_prot_dd" type="udt : Text">
เดือนที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เดือนที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด <xsd:element name="abs_prot_mm" type="udt : Text">
ปีที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ปีที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด <xsd:element name="abs_prot_yy" type="udt : Text">
วันที่ประกาศราชกิจจา วันที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="abs_gaz_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ประกาศราชกิจจา เดือนที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="abs_gaz_mm" type="udt : Text">
ปีที่ประกาศราชกิจจา ปีที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="abs_gaz_yy" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาเล่มที่ ประกาศราชกิจจาเล่มที่ <xsd:element name="abs_gaz_book" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาตอนที่ ประกาศราชกิจจาตอนที่ <xsd:element name="abs_gaz_part" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาหน้าที่ ประกาศราชกิจจาหน้าที่ <xsd:element name="abs_gaz_page" type="udt : Text">
วันที่ครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้ วันที่ครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้ <xsd:element name="abs_due_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้ เดือนที่ครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้ <xsd:element name="abs_due_mm" type="udt : Text">
ปีที่ครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้ ปีที่ครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้ <xsd:element name="abs_due_yy" type="udt : Text">
วันที่นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ วันที่นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ <xsd:element name="abs_req_dd" type="udt : Text">
เดือนที่นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ เดือนที่นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ <xsd:element name="abs_req_mm" type="udt : Text">
ปีที่นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ ปีที่นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ <xsd:element name="abs_req_yy" type="udt : Text">
วันที่ถอนพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด วันที่ถอนพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด <xsd:element name="abs_ejc_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ถอนพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เดือนที่ถอนพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด <xsd:element name="abs_ejc_mm" type="udt : Text">
ปีที่ถอนพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ปีที่ถอนพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด <xsd:element name="abs_ejc_yy" type="udt : Text">
วันที่ประกาศราชกิจจา วันที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="abs_ejc_gaz_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ประกาศราชกิจจา เดือนที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="abs_ejc_gaz_mm" type="udt : Text">
ปีที่ประกาศราชกิจจา ปีที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="abs_ejc_gaz_yy" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาเล่มที่ ประกาศราชกิจจาเล่มที่ <xsd:element name="abs_ejc_gaz_book" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาตอนที่ ประกาศราชกิจจาตอนที่ <xsd:element name="abs_ejc_gaz_part" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาหน้าที่ ประกาศราชกิจจาหน้าที่ <xsd:element name="abs_ejc_gaz_page" type="udt : Text">
วันที่ประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย วันที่ประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย <xsd:element name="b_cou_set_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย เดือนที่ประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย <xsd:element name="b_cou_set_mm" type="udt : Text">
ปีที่ประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ปีที่ประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย <xsd:element name="b_cou_set_yy" type="udt : Text">
วันที่ประกาศราชกิจจา วันที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="b_set_gaz_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ประกาศราชกิจจา เดือนที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="b_set_gaz_mm" type="udt : Text">
ปีที่ประกาศราชกิจจา ปีที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="b_set_gaz_yy" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาเล่มที่ ประกาศราชกิจจาเล่มที่ <xsd:element name="b_set_gaz_book" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาตอนที่ ประกาศราชกิจจาตอนที่ <xsd:element name="b_set_gaz_part" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาหน้าที่ ประกาศราชกิจจาหน้าที่ <xsd:element name="b_set_gaz_page" type="udt : Text">
วันที่ยกเลิกประนอมหนี้ก่อนล้มและพิพากษาให้ล้มละลาย วันที่ยกเลิกประนอมหนี้ก่อนล้มและพิพากษาให้ล้มละลาย <xsd:element name="b_can_set_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ยกเลิกประนอมหนี้ก่อนล้มและพิพากษาให้ล้มละลาย เดือนที่ยกเลิกประนอมหนี้ก่อนล้มและพิพากษาให้ล้มละลาย <xsd:element name="b_can_set_mm" type="udt : Text">
ปีที่ยกเลิกประนอมหนี้ก่อนล้มและพิพากษาให้ล้มละลาย ปีที่ยกเลิกประนอมหนี้ก่อนล้มและพิพากษาให้ล้มละลาย <xsd:element name="b_can_set_yy" type="udt : Text">
วันที่ประกาศราชกิจจา วันที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="b_can_gaz_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ประกาศราชกิจจา เดือนที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="b_can_gaz_mm" type="udt : Text">
ปีที่ประกาศราชกิจจา ปีที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="b_can_gaz_yy" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาเล่มที่ ประกาศราชกิจจาเล่มที่ <xsd:element name="b_can_gaz_book" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาตอนที่ ประกาศราชกิจจาตอนที่ <xsd:element name="b_can_gaz_part" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาหน้าที่ ประกาศราชกิจจาหน้าที่ <xsd:element name="b_can_gaz_page" type="udt : Text">
วันที่พิพากษาให้ล้มละลาย วันที่พิพากษาให้ล้มละลาย <xsd:element name="bkr_prot_dd" type="udt : Text">
เดือนที่พิพากษาให้ล้มละลาย เดือนที่พิพากษาให้ล้มละลาย <xsd:element name="bkr_prot_mm" type="udt : Text">
ปีที่พิพากษาให้ล้มละลาย ปีที่พิพากษาให้ล้มละลาย <xsd:element name="bkr_prot_yy" type="udt : Text">
วันที่ประกาศราชกิจจา วันที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="bkr_gaz_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ประกาศราชกิจจา เดือนที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="bkr_gaz_mm" type="udt : Text">
ปีที่ประกาศราชกิจจา ปีที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="bkr_gaz_yy" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาเล่มที่ ประกาศราชกิจจาเล่มที่ <xsd:element name="bkr_gaz_book" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาตอนที่ ประกาศราชกิจจาตอนที่ <xsd:element name="bkr_gaz_part" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาหน้าที่ ประกาศราชกิจจาหน้าที่ <xsd:element name="bkr_gaz_page" type="udt : Text">
วันที่ประนอมหนี้หลังล้มละลาย วันที่ประนอมหนี้หลังล้มละลาย <xsd:element name="a_cou_set_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ประนอมหนี้หลังล้มละลาย เดือนที่ประนอมหนี้หลังล้มละลาย <xsd:element name="a_cou_set_mm" type="udt : Text">
ปีที่ประนอมหนี้หลังล้มละลาย ปีที่ประนอมหนี้หลังล้มละลาย <xsd:element name="a_cou_set_yy" type="udt : Text">
วันที่ประกาศราชกิจจา วันที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="a_set_gaz_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ประกาศราชกิจจา เดือนที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="a_set_gaz_mm" type="udt : Text">
ปีที่ประกาศราชกิจจา ปีที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="a_set_gaz_yy" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาเล่มที่ ประกาศราชกิจจาเล่มที่ <xsd:element name="a_set_gaz_book" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาตอนที่ ประกาศราชกิจจาตอนที่ <xsd:element name="a_set_gaz_part" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาหน้าที่ ประกาศราชกิจจาหน้าที่ <xsd:element name="a_set_gaz_page" type="udt : Text">
วันที่ยกเลิกประนอมหนี้หลังล้มและพิพากษาให้ล้ม วันที่ยกเลิกประนอมหนี้หลังล้มและพิพากษาให้ล้ม <xsd:element name="a_can_set_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ยกเลิกประนอมหนี้หลังล้มและพิพากษาให้ล้ม เดือนที่ยกเลิกประนอมหนี้หลังล้มและพิพากษาให้ล้ม <xsd:element name="a_can_set_mm" type="udt : Text">
ปีที่ยกเลิกประนอมหนี้หลังล้มและพิพากษาให้ล้ม ปีที่ยกเลิกประนอมหนี้หลังล้มและพิพากษาให้ล้ม <xsd:element name="a_can_set_yy" type="udt : Text">
วันที่ประกาศราชกิจจา วันที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="a_can_gaz_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ประกาศราชกิจจา เดือนที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="a_can_gaz_mm" type="udt : Text">
ปีที่ประกาศราชกิจจา ปีที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="a_can_gaz_yy" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาเล่มที่ ประกาศราชกิจจาเล่มที่ <xsd:element name="a_can_gaz_book" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาตอนที่ ประกาศราชกิจจาตอนที่ <xsd:element name="a_can_gaz_part" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาหน้าที่ ประกาศราชกิจจาหน้าที่ <xsd:element name="a_can_gaz_page" type="udt : Text">
วันที่ครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้หลังล้ม วันที่ครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้หลังล้ม <xsd:element name="a_due_set_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้หลังล้ม เดือนที่ครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้หลังล้ม <xsd:element name="a_due_set_mm" type="udt : Text">
ปีที่ครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้หลังล้ม ปีที่ครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้หลังล้ม <xsd:element name="a_due_set_yy" type="udt : Text">
วันที่ยกเลิกการล้มละลาย วันที่ยกเลิกการล้มละลาย <xsd:element name="c_bkr_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ยกเลิกการล้มละลาย เดือนที่ยกเลิกการล้มละลาย <xsd:element name="c_bkr_mm" type="udt : Text">
ปีที่ยกเลิกการล้มละลาย ปีที่ยกเลิกการล้มละลาย <xsd:element name="c_bkr_yy" type="udt : Text">
วันที่ประกาศราชกิจจา วันที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="c_gaz_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ประกาศราชกิจจา เดือนที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="c_gaz_mm" type="udt : Text">
ปีที่ประกาศราชกิจจา ปีที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="c_gaz_yy" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาเล่มที่ ประกาศราชกิจจาเล่มที่ <xsd:element name="c_gaz_book" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาตอนที่ ประกาศราชกิจจาตอนที่ <xsd:element name="c_gaz_part" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาหน้าที่ ประกาศราชกิจจาหน้าที่ <xsd:element name="c_gaz_page" type="udt : Text">
วันที่ปปลดการล้มละลาย วันที่ปปลดการล้มละลาย <xsd:element name="r_bkr_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ปลดการล้มละลาย เดือนที่ปลดการล้มละลาย <xsd:element name="r_bkr_mm" type="udt : Text">
ปีที่ปลดการล้มละลาย ปีที่ปลดการล้มละลาย <xsd:element name="r_bkr_yy" type="udt : Text">
วันที่ประกาศราชกิจจา วันที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="r_gaz_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ประกาศราชกิจจา เดือนที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="r_gaz_mm" type="udt : Text">
ปีที่ประกาศราชกิจจา ปีที่ประกาศราชกิจจา <xsd:element name="r_gaz_yy" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาเล่มที่ ประกาศราชกิจจาเล่มที่ <xsd:element name="r_gaz_book" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาตอนที่ ประกาศราชกิจจาตอนที่ <xsd:element name="r_gaz_part" type="udt : Text">
ประกาศราชกิจจาหน้าที่ ประกาศราชกิจจาหน้าที่ <xsd:element name="r_gaz_page" type="udt : Text">
วันที่ศาลสั่งให้จัดการทรัพย์มรดก วันที่ศาลสั่งให้จัดการทรัพย์มรดก <xsd:element name="df_manage_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ศาลสั่งให้จัดการทรัพย์มรดก เดือนที่ศาลสั่งให้จัดการทรัพย์มรดก <xsd:element name="df_manage_mm" type="udt : Text">
ปีที่ศาลสั่งให้จัดการทรัพย์มรดก ปีที่ศาลสั่งให้จัดการทรัพย์มรดก <xsd:element name="df_manage_yy" type="udt : Text">
วันที่ยกเลิกจัดการทรัพย์มรดก วันที่ยกเลิกจัดการทรัพย์มรดก <xsd:element name="df_manage_ejc_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ยกเลิกจัดการทรัพย์มรดก เดือนที่ยกเลิกจัดการทรัพย์มรดก <xsd:element name="df_manage_ejc_mm" type="udt : Text">
ปีที่ยกเลิกจัดการทรัพย์มรดก ปีที่ยกเลิกจัดการทรัพย์มรดก <xsd:element name="df_manage_ejc_yy" type="udt : Text">
วันที่พิจารณาคดีใหม่ วันที่พิจารณาคดีใหม่ <xsd:element name="re_bkr_dd" type="udt : Text">
เดือนที่พิจารณาคดีใหม่ เดือนที่พิจารณาคดีใหม่ <xsd:element name="re_bkr_mm" type="udt : Text">
ปีที่พิจารณาคดีใหม่ ปีที่พิจารณาคดีใหม่ <xsd:element name="re_bkr_yy" type="udt : Text">
วันที่ยกฟ้อง วันที่ยกฟ้อง <xsd:element name="uacc_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ยกฟ้อง เดือนที่ยกฟ้อง <xsd:element name="uacc_mm" type="udt : Text">
ปีที่ยกฟ้อง ปีที่ยกฟ้อง <xsd:element name="uacc_yy" type="udt : Text">
วันที่จำหน่ายคดี วันที่จำหน่ายคดี <xsd:element name="s_bkr_dd" type="udt : Text">
เดือนที่จำหน่ายคดี เดือนที่จำหน่ายคดี <xsd:element name="s_bkr_mm" type="udt : Text">
ปีที่จำหน่ายคดี ปีที่จำหน่ายคดี <xsd:element name="s_bkr_yy" type="udt : Text">
วันที่ปิดคดี วันที่ปิดคดี <xsd:element name="close_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ปิดคดี เดือนที่ปิดคดี <xsd:element name="close_mm" type="udt : Text">
ปีที่ปิดคดี ปีที่ปิดคดี <xsd:element name="close_yy" type="udt : Text">
วันที่ฟ้อง วันที่ฟ้อง <xsd:element name="req_dd" type="udt : Text">
เดือนที่ฟ้อง เดือนที่ฟ้อง <xsd:element name="req_mm" type="udt : Text">
ปีที่ฟ้อง ปีที่ฟ้อง <xsd:element name="req_yy" type="udt : Text">
วันที่อื่นที่พ้นสถานะจากบุคคลล้มละลาย วันที่อื่นที่พ้นสถานะจากบุคคลล้มละลาย <xsd:element name="oth_dd" type="udt : Text">
เดือนที่อื่นที่พ้นสถานะจากบุคคลล้มละลาย เดือนที่อื่นที่พ้นสถานะจากบุคคลล้มละลาย <xsd:element name="oth_mm" type="udt : Text">
ปีที่อื่นที่พ้นสถานะจากบุคคลล้มละลาย ปีที่อื่นที่พ้นสถานะจากบุคคลล้มละลาย <xsd:element name="oth_yy" type="udt : Text">
หมายเหตุ หมายเหตุ <xsd:element name="remark" type="udt : Text">