logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้)

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย New
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....(กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) New
ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพรบ.ล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร)
ตารางเปรียบเทียบร่าง พรบ ล้มฯ vs. ร่างผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (เสนอกระทรวง)
แบบแสดงความคิดเห็น (เอกสาร)
แบบแสดงความคิดเห็น Online (Google Forms)
แบบแสดงความคิดเห็น Online (ระบบกลางทางกฏหมาย)